D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czinár Mór
B e s o r o l á s i   c í m : Czinár Mór
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 8. sz. (1875. feb. 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Czinár Mór (1787-1875)
V I A F I d : 121451618
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czinár Mór
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Czinár Mór Pál (Szakolca, 1787. március 30. - Pannonhalma, 1875. február 10.) bölcsészdoktor, bencés szerzetes, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Evangélikus szülőktől származott, 1796-ban a katolikus hitre tért és a grammatikális iskolát Szakolcán expaulinus tanárok alatt, a humaniórákat Győrött végezte, ahol a magyar nyelvet is megtanulta. 1802. október 31-én az akkor visszaállított bencés rendbe lépve, Győrött és Pannonhalmán elvégezte a bölcseletet és a teológiát (1803-1809-ig) ekkor a hatodik (költészeti) osztály tanítására Nagyszombatba küldték. 1811. április 23-án pappá szentelték és Pannonhalmán lett tanár, 1812-1814. Pozsonyban, 1814-1815-ben ismét Pannonhalmán, 1815-1824-ig Győrött mint a természettan tanára működött közben 1817-ben bölcseletdoktor lett és Ausztriát, Tirolt és Felső-Olaszországot beutazta. 1824-1826-ban a győri rendház főnöke s a gimnázium igazgatója volt, 1826-1829-ben ugyanaz Pozsonyban 1829-1842-ig a főapát titkára Pannonhalmán, 1842-1870. levéltárnok és könyvtárnok, 1870-1875-ben könyvtárigazgató Pannonhalmán. A 75 ezer kötetből álló könyvtár jegyzékét és repertóriumát elkészítette a főapátsági házi levéltárt és a rá bizott gyűjteményeket szintén ellátta célirányos repertóriumokkal. 1858. december 15. a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé fölvette 1861. január 14. a király a Ferenc József lovagrend kiskeresztesévé kinevezte. A Magyar Tudományos Akadémiában Ipolyi Arnold 1877. február 26. tartott fölötte emlékbeszédet." (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái : Czinár Mór Pál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Czinár Mór Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1032x1088 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes