D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_368_pix_Oldal_11_Kep_0003a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy újjá született ország
B e s o r o l á s i   c í m : Egy újjá született ország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 21. sz. (1875. máj. 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Toschimichi, Ōkubo (1830-1878)
V I A F I d : 27874309
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Okubo, japáni belügyminiszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tagadhatatlan, hogy Japánban az utóbbi évtizedek alatt igen is rohamosan reformáltak, ugy hogy már a nép nagy tömegében is zúgolódó hangok kezdettek emelkedni azonkívül hatalmas nemesi osztály is van még Japánban, mely mindenféle újításnak leghatározottabb ellensége. Minden évben fordulnak elő apróbb lázongások, s egy ilyet alig egy éve nyomott el Okubo a mostani erélyes belügyminiszter, ki a mozgalom fejeit meg is ölette. Hanem a villongó elemek azért nem voltak végleg megsemmisítve s Okubo miniszter, hogy azokat némileg lecsillapíthassa s tettvágyuknak más irányt adjon, a Formosa szigetén lakó vad benszülöttek ellen indított háborút, melynek fővezére Szaigo tábornok vala, kinek arczképét Okubo belügyminiszterével együtt szintén bemutatjuk olvasóinknak. Formosa sziget nyugati partjait a khinaiak foglalták el még korábban, s bár eleinte nemellenezték a japáni expediczió partraszállását a szigeten, később felszólaltak e hadjárat ellen, és az expediczió vezérét, Szaigót, visszavonulásra kényszeritették. A távol Kelet két legműveltebb népe közt majdnem njilt háborúra került a dolog, mikor a Mikado az ügyes Okubo herczeget és minisztert a pekingi udvarhoz követnek küldötte. Okubonak sikerült is 1874. október 31-én a két meghasonlott birodalom közt a békét helyreállítani." (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 21. sz. (1875. máj. 23.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japánok társadalmi életéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Japánból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 731x800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes