D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_272_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A montenegrói vladika
B e s o r o l á s i   c í m : Montenegrói vladika
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 13. sz. márczius 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Miklós (Montenegró: király), I. (1841-1921)
V I A F I d : 192800917
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Montenegró
G e o N a m e s I d : 3194884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Nikicza, Montenegro fejedelem
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nikicza 1841-ben szeptember 25-én született és igy épen most van teljes férfikorában. Magas termetű, izmos, katonás férfiú, kinek értelmes arczán az európai miveltség szelídíti a "feketehegyek" légkörének hatását. Gyermekkora első éveit bérezés honának sziklái között élte át, nemzeti szokás szerint főleg testének edzésével foglalkozva, hogy kis hazája függetlenségének annak idejében hatalmas védelmezője lehessen. Tiz éves korában Triesztbe küldöttek tanulmányai megkezdése végett s négy évig maradt ott. Azután Daniló vladika Parisba küldötte s a "Louis le Grand" nevű lyceumban öt évet szorgalmas tanulással töltött el. Paris gyönyörei nem sokat érdekelték és saját szavai szerint az volt legnagyobb élvezete, ha kirándulhatott a szabad természetbe, messze a hegyek közé." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 13. sz. márczius 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nikita, Montenegró királya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x1712 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet