D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 465_560_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szaloniki és Szendrő
B e s o r o l á s i   c í m : Szaloniki és Szendrő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 35. sz. augusztus 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városfal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szendrő
G e o N a m e s I d : 715355
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szendrő vára
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szendrö Belgrádtól keletre a Duna partjain fekszik, két órányi távolra a szerb fővárostól a folyón lefelé. A város, bár élénk kereskedő és iparüző hely, aránylag nem nagy s népessége j alig haladja meg az 5000-et, de ez a szám országos vásárok idején három-négy akkorára is fölszaporodik. Szendrö régi erőditvényei, melyeket a török hódítók a XV-ik században építettek, a mostani hadviselés módja szerint szervezett ostrom vagy bombázás ellenében mit sem használnának. Az eröditvények, mint rajzunkon látható, négyszögletű tornyokkal sürün ellátott magas kőfalból állanak, mely tornyok hihetőleg arra is szolgáltak, hogy az íjászok azok ablakaiból lődözzék le nyilaikkal a közel nyomult ellenséget. E tornyokat pár uj szerkezetű ágyú golyója néhány perez alatt szétrombolná. Mikor Milán fejedelem oly nagy hűhóval a harcz szinterére indult, Belgrád polgárai Szendrőig kisérték el." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 35. sz. augusztus 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felső-magyarországi insurrectio 1664-ben Szendrő vára látképével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1731x928 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet