D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Donadio Bianca
B e s o r o l á s i   c í m : Donadio Bianca
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 53. sz. deczember 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dalénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Donadio, Bianca (1855-1889)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : primadonna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szereposztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bianca Donadio
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Donadio Bianka színházunknak ez idöszerint már harmadízben vendége, ama kevés művésznők egyike, kik mindenütt, hol megjelennek, szíves fogadtatásra találnak. Egyszerű, valóban átérzett művészete és szende természetes ábrázolása által bevési magát az emlékezetbe s állandó helyet követel magának. Művészete, ha nem tartozik is a világhódító tünemények közé, oly nevet biztosit számára, mely mindenkor kedves marad előttünk. Budapestnek kétszeres oka van a vendég művészetét rokonszenvvel kisérni. Nemcsak a ritka műélvezetért, melyben részesiti, hanem azért is, mert az ifjú művésznő úgyszólván Budapestről nyerte művészi útlevelét." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 53. sz. deczember 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bianca Donadio Ambroise Thomas Mignon című operájának címszerepében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 958x1198 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet