D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bertha Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Bertha Sándor
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 6. sz. (1877. február 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Államjog
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : takarékpénztár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bertha Sándor (1796-1877)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bertha Sándor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Felsőeőri Bertha József és kajali Kolmár Erzsébet fia volt. A gimnáziumot és bölcseletet Pápán, a jogot 1820-ban Pozsonyban végezte. Ügyvéd lett 1822-ben. Jelen volt az 1825 - 1827. és a következő országgyűléseken. Ő szerkesztette az 1832 - 1836. országgyűlésen a Kerületi Naplót és a latin nyelven szerkesztett úrbéri törvényeket is ő fordította magyarra. Fáy Andrással részt vett a takarékpénztárak felállítása körüli mozgalomban és az első hazai takarékpénztárnak mind végig választmányi tagja volt. Az országos gazdasági egyesületnek is, keletkezésétől fogva egyik tevékeny tagja volt és élénk részt vett annak működésében. A Széchenyi István által kezdeményezett pesti lovagegyesületnek ő volt első titkára és e minőségben ő szerkesztette az első magyar Gyepkönyveket. 1848-ban tagja volt azon pesti bizottságnak, mely a két forintos magyar bankjegyek biztosításául, a haza oltárára szánt arany, ezüst s egyéb ékszertárgyakat a városházánál az áldozattevőktől elfogadta s összegyűjtötte, melyekből azután a magyar ezüst húszasok verettek. 1860-tól fogva a gróf Széchenyi emlékszobára gyűlt pénzek kezelése volt reá bízva az illető bizottság által. 1863-ban a gr. Andrássy György országbíró felhívására a királyi legfőbb ítélőszéknél pótbíráskodott 1868-ig, fizetés nélkül. 1868-ban miniszteri tanácsosi címmel s a szent István-rend kis keresztjével tüntettetett ki. Rövidebb és hosszabb ideig volt München, Drezda, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Párizs és Versaillesben. A Magyar Tudományos Akadémia 1839. november 23. választotta levelező tagja közé 1853-ig volt annak ügyésze s 1853-tól 1869-ig pénztári ellenőre. Az akadémiában Tóth Lőrinc tartott fölötte emlékbeszédet 1877. évi május 28. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Tudományos Akadémia palotája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x931 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna