D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 271_306_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Adriai képek
B e s o r o l á s i   c í m : Adriai képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Raguzai dominikanus zárda
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 23. sz. (1877. június 10.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Raguza
G e o N a m e s I d : 2523650
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Adriai képek: Raguzai dominikanus zárda.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zárda és Szt. Balázs
Az Adria köztársaságai egyátalában egy faj jellegét Viselik magukon: gazdagok voltak mindenben - még zsarnokokban is, pompásan építkeztek, azután rombadőltek a kasztbetegség miatt. A népség kiveszőfélben, emlékeivel együtt eltűnik a nagy épületekben. Még a zárdák is igy vannak: 10-12 páter egy százaknak épült rengeteg házban. E zárdák kívülről semmi föltünőt sem mutatnak, mindössze az olasz casa stylus nagy arányokra eresztve de azután belülről! a mi anyagból és épitőművészetböl szépség s bujaság telik, az pazarolva van a folyosók oszlopkeretén. Az udvar mindig szabályos, gondosan kirakott négyszög, s egy része kertté van alakítva. Az egészet egy kényelmes, széles terassz futja körül, kellemes emésztő helye azoknak, a kik lemondtak a világról s egymagokra eszik a resignáczió hizlaló falatjait. E zárdák olyanok mint lakóik, s megfordítva: kívülről egyszerűk, néha épen kopottak, belülről ellátva mind azzal, a mi élvezetet nyújt. A francziskánus és dominikánus rendek az uralkodók, ők őrzik a szivekben a hitet és Szent Balázs kincseit. A hány darabra porlottak csontjai, annyiszor van ismételve minden tag - tiszta ezüstből, sőt aranyból. Karjai 16 részre törtek s minden csontrész befoglaltatott ugyanennyi ezüst karba. Természetes nagyságú ezüst karba! Balázs napján azután körüljár a nagyprocessió begyül messze vidék papja, hive s hordozzák a szent reliquiákat, csókoltatják a sorba állított hívekkel. Tizenhat kar, vagy nyolcz fej, számtalan láb, ezer borda, tudja az ég hány szív: mind egy szentnek a teste! A menet derekán egy arany ládát visznek a szálas klerikusok, melynek fenekét szent Balázs hasabőre képezi. A hívek e láda alatt folytonosan átbujkálnak s az ihlettség forró csókjait nyomogatják a szent hasbörre. Curiositásból magam is átbújtam a szent has alatt, meg is csókoltam - de valakit, a ki kissé czélzatosan átbujt a túlsó oldalról - ugy tudom a brennovölgyi Anicza volt a szent hasbőr nem pirult el azért s minthogy ma is élek, hiszem, hogy a jóságos ég és szent Balázs kegyelme megbocsátotta bűnömet. Nem tréfa! (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. június 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Henri Theophile Hildibrand : Adriai képek: Raguza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1763x1184 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna