D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 463_558_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fourtou
B e s o r o l á s i   c í m : Fourtou
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A franczia köztársaság belügyminisztere
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 32. sz. (1877. agusztus 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatásügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : konzervatív
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bardy de Fourtou, Oscar (1836-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fourtou,
a franczia köztársaság belügyminisztere..
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bardy de Fourtou Oszkár 1835-ben született Bibérac-ban a Dordogne-departementben, a hol atyja mint ügyvéd működött. Tanulmányait a perigneuxi kollégiumban kezdte és fejezte be, hol egyike volt a legszorgalmasabb és legtehetségesebb tanulóknak. A gymnáziumot befejezvén, atyja akaratából Parisba ment a jogi tanfolyamra, melynek bevégeztével oklevéllel tért vissza hazájába, hol maire-nek, majd 1870-ben a dordognei nagy tanács tagjának választatott. A szeptemberi események folytán 1870-ben letette polgármesteri hivatalát, de 1871 február havában az országos választásoknál föllépett mint jelölt s 77,342 szavazattal képviselőül választatott a nemzetgyűlésbe. Broglie bukása után ennek helyét elfoglalván, belügyminiszter lett.
Fourtou kilépett a kabinetből, a mi nem csekély csapás volt a bonapartisták ügyére.
A nemzetgyűlés feloszlatása után Fourtou mint konzervatív jelölt lépett föl Bibérac-ban s 8988 szavazattal meg is választatott Claneire Leonce köztársasági jelölt ellenében, ki 4973 szavazatot kapott. Sajátságos, hogy a Dordogne-departement küldte a nemzetgyűlésbe a legtöbb bonapartista képviselőt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. augusztus 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Briand francia miniszterelnök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 791x829 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna