D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 655_750_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Műcsarnok a Sugár-uton
B e s o r o l á s i   c í m : Műcsarnok a Sugár-uton
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 44. sz. (1877. november 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoreneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : Műcsarnok (Budapest)
M i n ő s í t ő : Intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877. november 8.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Műcsarnok a Sugár-uton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1863 tavaszán történt, hogy több buzgó hazafi törekvésének végre sikerült megalakítani a képzőművészetek országos társulatát, melyeknek nálunk ezelőtt is voltak hivatott mivelöi, de csak olyatén módon, mint egykor színművészetünknek: szórványosan, elzüllve, közös kapocs és középpont nélkül. E központot megalkotni volt a szövetkezés czélja, s gróf Andrássy Gyula volt első elnöke.
1875. ápril 15-én történt meg az első kapavágás, június 26-án tétetett le a sarokkő, s szept. 26-án már megkezdődött a födél felrakása.
A belső díszítési stucco-munkákat 30,000 frtért Kéler Napóleon építész, a festést Láng Adolf vállalta el 20,000 frtért.
Ez alatt fölépült a műcsarnok szomszédságában az országos mintarajztanoda palotája, a műcsarnokéval összehangzó ízlésben, ugy hogy e kettő a sugárútnak már eddig is a legnemesebb stylü épületcsoportját képezi. A műcsarnok olasz renaissance stylben épült, mint a mely a modern szükségletnek leginkább megfelel, nagy és egyszerű alakzatokat nyújt s azonkívül, hogy alkalmas disz és pompa kifejtésére, mai időben a nyilvános épületeknél leginkább megszokott. Az épület kívülről, homlokzati oszlopsorával, három kapujával s nagy ablakaival tetszetős a szemnek, belső diszitése oly fényes és ízléses, hogy a legmagasabb mű-igényeknek is megfelel. Különösen meglepő szép a lépcsőház, melyet szines márvány- és porphyr stucco-oszlopokon nyugvó boltozat s tojásdad kupola borit, folytatást nyerve az emeleti előcsarnok sikboltozatában.
Az épület alsó helyiségeit a lépcsőkön és üveges folyosókon kivül műipar-muzeum, vagy is hivatalos nevén: "a nemzeti múzeum müipari osztálya" foglalja el három teremmel. Erre következik a félemelet, mely szintén az iparmu-zeumé, öt kiállítási és egy rajzteremmel. Végre az emeleten van a tulajdonképi a műcsarnok, három irodával, hét kiállítási teremmel, és a választmány számára berendezett tanácsteremmel. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. november 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: Műcsarnok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1778x1592 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna