D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bibornokok
B e s o r o l á s i   c í m : Bibornokok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 13. sz. (1878. március 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schwarzenberg, Friedrich zu (1809-1885)
V I A F I d : 37711997
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Simor János (1813-1891)
V I A F I d : 13212425
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hohenlohe-Schillingsfurst, Gustav Adolf zu 1823-1896
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kutschker, Johann (1810-1881)
V I A F I d : 74825759
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bonnechose, Henri Marie Gaston de (1800-1883)
V I A F I d : 14764350
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ledóchowski, Mieczysław (1822-1902)
V I A F I d : 32029864
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bibornokok
Schwarzenberg herczeg, született Bécsben 1809.
Simor, Magyarország herczegprímása, született Székes-Fehérvárott 1813.
Hohenlohe herczeg, született Rothenburgban (Bajorország) 1823.
Kutschker, született Wieseben (Ausztria) 1810.
Bonnechose, született Parisban 1800.
Ledochowski, született Gorkban (Lengyelország) 1822.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schwarzenberg bibornok (szül. Bécsben 1809-ben.) Magas termetű, méltóságteljes föllépésű, szabályos és kellemes arczu, könnyed beszédű, nyájas modorú férfi. A legtekintélyesebb és arisztokratább alak az egész bíbornoki testületben. Dúsgazdag s a neve Schwarzenberg, a mi annyi jelent, hogy egyike a legrégibb haladóknak.
Elöbb salzburgi, majd prágai érsek. Mind a két helyen föltünt rendkívüli buzgalma s fejedelmi bőkezűsége által. A würzburgi és bécsi zsinaton ő volt az osztrák kórus feje. Sok iskolát, menedékhelyet, kórházat alapított s ez által népszerűvé tette nevét. A művészeteknek pártolója s megmutatta, hogyan kell a nagy urnák fölkarolni a tehetséget.
Hohenlohe-Waldenberj-Schillingsfurt bibornok (szül. Rothenburgban, Bajorországban 1823-ban.) 1857-ben lett odesszai püspök, s a pápa alamizsnása. Ez állásában mint pap, jámbornak, alázatosnak, félénknek mutatta magát; de mint Hohenlohe herczegnek gőgje feneketlen volt ugy hogy alig lehetett kiállani. IX. Pius 1866-ban burkolta bíborba, így szokták eltemetni a középszerű embereket.
Bismarck néhány év előtt rendkívüli nagykövetté akarta kinevezni a szent szék mellé s ajánlotta is a pápának. De IX. Pius visszautasí­totta, nem szemelve miatt, hanem mert abban az időben lehetetlenségnek látszott, hogy Németország császárának egyátalában képviselője lehessen a szent szék mellett.
Kutschker bibornok (sz. Wieseben 1810-ben). Midőn Rauscher bibornok és bécsi érsek meghalt, Ferencz József ő felsége saját gyóntatóját Kutschker "in partibus" püspököt szemelte ki utódául. IX. Pius 1876 ápr. 16-án prekonizálta s június 22-én fölruházta a bíborral.
Bonneehose bibornok (szül. Parisban 1800-ban.) Mielőtt beállt volna papnak, hivatalnok volt. Andelysi és roueni helyettes államügyész, neufchateli királyi ügyész, riomi és besanconi főügyész. A júliusi forradalomkor ott hagyta a hivatali pályát s elment theologiát tanulni Straasburgba.
Bonneehose apát később szónoklattant és történelmet tanítá e város papnöveldéjében, később ugyane tantárgyakat a juilly-i kollégiumon.
Aztán lelkész lett Papolt Parisban, Cambraiban, Rómában. Majd carcassonnei püspök lett: onnan áttettek Evreux-be, a hol rendbe szedé a viszálkodó eladósodott egyházmegye ügyeit. Később Bouenben lett érsek s ott kormányozza kerületét busz esztendő óta.
Ledochowski bibornok (sz. Gorkban, Lengyelországban, 1822-ben.) Most Romában él, az Odescalchi herczegek vendége. Nuncius volt Brüsszelben, később gnezeni és pózeni érsek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. március 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj bibornokok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1832x1607 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna