D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_372_pix_Oldal_13_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Párisi kiállítás
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi kiállítás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ünnepélyes fogadtatás a Trocadero-palotában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 21. sz. (1878. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mac-Mahon, Patrice de (1808-1893)
V I A F I d : 24767114
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc Mária Ferdinánd (Spanyolország: király) (1822-1902)
V I A F I d : 87647717
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zichy Ödön (1834-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1878. május
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Párisi kiállítás. - Ünnepélyes fogadtatás a Trocadero-palotában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk azon jelenetet ábrázolja, midőn Mac-Mahon tábornagy, a franczia köztársaság elnöke, f. é. május elsején a párisi nemzetközi kiállítás megnyitása czéljából megjelenve a Trocadero-palotában, annak egyik termében az idegen herczegeket, a nagyhatalmak és kisebb államok követeit s a különböző államok kiállítási biztosait fogadta. Angliát ez ünnepélyes alkalommal tudvalevőleg a trónörökös: a walesi herczeg, Olaszországot az aostai herczeg, Hollandiát és Dániát pedig trónörököseik képviselték. Jelen voltak azonkívül a spanyol király atyja, Ferencz király, a londoni lord-mayor s néhány ázsiai államnak követei, kik a menetben magukra vonták a közfigyelmet. A kép előterében gróf Zichy Ödön daliás alakja látható, fényes magyar főúri ruhában, mig középen közvetlen a köztársaság elnöke előtt szintén egy huszárdiszben látható magyar alak áll. Egy csoportban mellette a japáni követ s a chinai birodalom képviselői láthatók.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi nemzetközi kiállítás : A trocadero-palota. A "Place du Roi-De-Rome" felöli homlokzat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1629x1067 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna