D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Philippovics József táborszernagy
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Philippovics József táborszernagy
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a boszniai megszálló hadsereg parancsnoka
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 29. sz. (1878. július 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Philippovich, Joseph von (1819-1889)
V I A F I d : 100474662
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parancsnokság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Philippovics József táborszernagy,
a boszniai megszálló hadsereg parancsnoka.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Philippovics József a főparancsnok. 1818-ban született a feloszlatott katonai határőrvidék Gospicz nevű helységében. Atyja is határőrvidéki törzstiszt volt, s családja állítólag Boszniából származott, s onnan települt meg Szent István birodalmának déli szélén. Mint határőrvidéki tiszt fia, Philippovics József is már gyermekkorában a katonai pályára lépett s 1836-ban hadapród lett az utászoknál, 1839-ben pedig hadnagy ugyanott. Innen jött át a törzs­ karhoz, hol századossá lett.
1848-ban már őrnagy volt a varasd-körösi határezrednél, melylyel Jellacsics alatt harczolt. Ekkor kapta a Lipót-rendet, s 1850-ben a hor­vát bán szárnysegéde lett alezredesi ranggal. 1857-ben az ötödik határőr-ezrednek lön ezredese és parancsnoka. 1859-ben vezérőrnagy és dan­dárparancsnok lett a 6-ik hadtestnél, mely Hesseni Sándor herczeg parancsnoksága alatt Olaszországban harczolt. Itt szerzett érdemei elismeréséül nyerte a másod osztályú vaskorona-rendet a hadi kitüntetéssel, s ennek alapján 1860-ban bárói rangra emeltetett örökölhetési joggal.
Ezután Zimonyban parancsnokolt mint dandárnok s 1861 -ben politikai szerepet viselt: ő volt ugyanis az ekkor tartott szerb nemzeti kongresszuson a császár biztos. 1864-ben nyerte a Szent-István-rend lovagkeresztjét. 1866-ban az éjszaki hadseregben szerepelt, mint a 2-dik hadtest fölött parancsnokló Thun gróf táborkari segéde. Mint ilyen részt vett a Blumenau melletti csatában s személyesen vezeté rohamra a belga királyról nevezett gyalogezredet.Még ugyanazon év elején altábornagy lett és bécsi had osztályparancsnok, majd katonai és honvédelmi főparancsnok Innsbruckban. - 1871-ben cs.k titkos tanácsos lett, 1872-ben brünni pa­rancsnokló tábornok, 1874-ben táborszernagy.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. július 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A székesegyház és az országos múzeum Szarajevóban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1004x1186 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna