D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_660_pix_Oldal_04_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alvezérek a boszniai megszálló hadseregnél
B e s o r o l á s i   c í m : Alvezérek a boszniai megszálló hadseregnél
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gr. Szapáry László
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 37. sz. (1878. szeptember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szapáry László (1831-1883)
V I A F I d : 308694904
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alvezérek a boszniai megszálló hadseregnél.
Gr. Szapáry László.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Szapáry László Pesten született 1831. nov. 22-én. Ama kevés magyar közé tartozik, kiket a katonai egyenruha iránti ellenszenv nem idegenitett el a katonáskodástól, nem mondott le azonnal, a mint a tiszti bojtot megnyerte, mint számos honfia teve, hanem megmaradt a szolgálatban, hol a legmagasabb fokok egyikére emelkedett.
1855-ben a király szárnysegéde lön, 1862-ben pedig az 1. önkénytes huszárezred parancsnoka, melyből később a 13-ik, jászkun, huszárezred lőn. Mint ilyen vett részt 1866-ban az olasz hadjáratban, s ügyes taktikájával sikerült föltartóztatnia Cialdini tábornokot előnyomulásában s maga mégis csak jelentéktelen veszteséget szenvedett.
1869 őszén lőn vezérőrnagy s dandárparancsnok a XX-ik hadosztályban, melynek 1874-ben parancsnokává és altábornagygyá neveztetett.
E minőségben rendeltetett le még múlt év elején a Szávához, az ott fölállított figyelő sereg élére.
Az altábornagy ez időszerint csak 47 éves. Bátor, jeles katona, ki számos rendjelét érdemeinek köszönheti. 1862 óta nős, a midőn is összekelt a király főlovászmesterének, Grüne tábornoknak le­ányával, Máriával.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. szeptember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Gróf Szapáry László, Fiume új kormányzója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 959x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna