D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_660_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Princess Alice" és "Bywell Castle" összeütközése a Themzén szept. 3-án
B e s o r o l á s i   c í m : "Princess Alice" és "Bywell Castle" összeütközése a Themzén szept. 3-án
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 38. sz. (1878. szeptember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : összeütközés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Temze
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1878. szeptember 3.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Princess Alice" és "Bywell Castle" összeütközése a Themzén szept. 3-án.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A jelen év nyarán két nagy porosz hadihajó összeütközése már egyszer felköltötte az emberek figyelmét azon természeti csapások iránt, melyek a tengeren szoktak bekövetkezni. E hó harmadikán a világ legnagyobb városa London közvetlen szomszédságában ismétlődött e rémitő eset, s ez ismétlődés épen helyi érdekénél fogva is kiváló nevezetességüvé lett. A Themzén közlekedő helyi gőzösök egyike, a "Princess Alice" sülyedt el közel 800 utassal Woolwich közelében s nagyszámú utasai közül alig másfél száz mentette meg életét.
A "Princess Alice" kapitánya s matrózainak nagyobb része odaveszett; az utazók alig vették észre a velük szembe jövő "Bywell Castle" közeledését s csak a katasztrófa bekövetkeztekor tudták meg a bajt. Annyi bizonyos, hogy a teherszállító nagy "Bywell Castle" befurakodása a kis helyi gőzösbe hirtelen történt, s épen ezért oly erős volt, hogy a gőzös a szó szoros értelmében ketté tört s öt másodpercz alatt teljesen elsülyedt. Szerencsétlenségre az utasok legnagyobb része nőkből és gyermekekből állott, kik a teljesen váratlanul jött csapás következtében egészen elvesztették lélekjelenlétüket, s csak igy történhetett, hogy a "Bywell Castle" kapitányának Harrison Tamásnak, s a közelben levő hajósoknak igyekvése daczára oly kevés ember menekült meg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. szeptember 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A londoni uj Themze-kőpart
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2556x1716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna