D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 661_756_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Afghanisztán
B e s o r o l á s i   c í m : Afghanisztán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sir Ali utolsó értekezlete Lord Mayo indiai alkirálylyal Amballah mellett 1869. márcz. 27-én
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 42. sz. (1878. október 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ser Ali (Afganisztán: kán) (1825-1879)
V I A F I d : 45680798
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mayo, Richard Southwell Bourke (1822-1872)
V I A F I d : 793021
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értekezlet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1869. március 27.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Afganisztán
G e o N a m e s I d : 1149361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Afghanisztán. - Sir Ali utolsó értekezlete Lord Mayo indiai alkirálylyal Amballah mellett 1869. márcz. 27-én.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1825-ben született. Atyja Doszt Mohammed khán épen azon évben ült a kabuli trónra, és a Barkzi-család ama nagyszámú herczegei közé tartozott, kik az India éjszakán uralkodó sikh-ekkel folytatott küzdelmekben megaczélosodva, a minden keletivel veleszületett ravaszság és cselszövés nagyobb adaga által tűntek föl.
E férfi sarjadékok legidősbjei voltak az első házasságból származott fiuk. Sir Ali, ki az ifjabb fiákból való, atyja egyik későbbi nejétől származott és pedig, ha jól vagyunk értesülve, egy éjszak-herati Hezare-főnök leányától. Ifjúságát, mint minden afghán herczeg, ő is fegyverforgatással, lovaglással, vadászattal, czéllövéssel tölte el; tanulással nem igen foglalkozott s egész tudománya legfeljebb egy középszerű fogalmazásu persa levél megírására s a vallásos nevelésben elkerülhetetlenül szükséges dolgok ismeretére terjed. ...
(Forrás:Vasárnapi Ujság, 1878. október 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sir Ali 1869 márczius havában kíséretével együtt fölkereste Lord Mayo indiai alkirályt, öt s általa az angolokat megnyerni az eszmének, hogy nagyobb fia Jákub (Jakab) khán helyett utána Abdullah Dzsán - kedvencz fia - lépjen a trónra. Az angolok e tervbe nem egyeztek bele s ez időtől fogva, habár Abdullah Dzsán azóta elhalt, bizonyos hidegség állott be a két kormány között, holott azelőtt az afghánok még zsoldot is kaptak az angoloktól s maga Lord Mayo az említett alkalommal több ezer puskát s 10,000 rúpiát (10,000 forint) ajándékozott nekik.
Képünk alakjai mind történeti személyek s különösen az afghán főnökök öltözetei igen jellemzők. A közép helyet a képen Sir Ali, s az egy évvel később orgyilkos kéz által elesett angol alkirály Lord Mayo foglalják el, e mellett áll az afghán fejedelem kedvencz fia Abdullah Dzsán, kinek érdekében történt főként az összejövetel. Balról két szikh szerdár, egy szikh radzsa, (radzsa = rex = fejedelem), a nabhahi radzsa, aziheendi radzsa, a puttialai Maharadzsa (felsőbb rangú főnök) s Mirza Mahomed képezik az afghán fejedelem környezetét, baloldalt az angol tisztek közt ott látható a később oly híressé lett Lord Napiér; Pendzsab tartomány kormányzója, Lord Mansfield hires tábornok, Sir Muir Vilmos, az indiai főtanács tagja, szanszkrit tudós, Sir Temple Richárd az indiai pénzügyek vezetője és Mr. Davis, akkor Penzsab kormányzója.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. október 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jakub khán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond - Haske Ferenc: Sir Ali Khán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1730x1057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna