D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 661_756_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol-afgán háboru előestéjén
B e s o r o l á s i   c í m : Angol-afgán háboru előestéjén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sir Ali tollba mondja az angol alkirálynak szóló válaszát
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 47. sz. (1878. november 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ser Ali (Afganisztán: kán) (1825-1879)
V I A F I d : 45680798
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1878
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol-afgán háboru előestéjén.
Sir Ali tollba mondja az angol alkirálynak szóló válaszát.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szemben ülő alak maga Sir Ali khán, határozott és dölyfös tekintettel, összeránczolt homlokkal ejti ki a végzetes mondatokat. Mögötte vannak támaszai, a pénzügyminiszter (müsztevfi) és a főlovászmester (mir akhor); az elsőnek fején a szokásos afghán bőrsüveg, a másik a divatos mohammedán lovag öltözetben. Az előtérben guggoló érdekes alak, ki térdein papirt tart, jobbjában pedig a hegyesre vágott nádtollat (kalem), melylyel az összehajtott papirt a legszebb perzsa talikh betűkkel teleírja, a khánnak írnoka, a münsi. A tollbamondás néha megszakad egy-egy percze, mialatt az orosz tiszt, ki az emir jobbján látható, tanácsot, sőt talán már fogalmazott kifejezéseket is sug az emirnek. A más két alakban az emirnek testőreit lehet fölismerni. Igy dobja oda magát egy keleti fejedelem vak eszközéül egy olyan hatalomnak, mely őt czéljainak megnyerte, de melytől, ha egyszer czéljaiban támogatta, semmi elismerést sem fog nyerni. A kép hátterében, az elfátyolozott ajtóban egy nő alakot látunk titkon leskelődni. Ez a nő minden mondatot elles és azonnal hirül adja a háremben, honnan azt Jakub khánnak, az öt év óta fogságban sínylődő főherczegnek adják tudtára, ki az angolok segítségével belzavarokat fog majd támasztani, ha a kérdés egyszer kenyértörésre kerül. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. november 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol-afgán háboru előestéjén: Várakozás az indulási parancsra az afgán-angol-indiai határon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1112x1496 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna