D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Chang-yu-sing, a chinai óriás
B e s o r o l á s i   c í m : Chang-yu-sing, a chinai óriás
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 3. sz. január 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Chang-yu-sing (1840-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : óriás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Chang-yu-sing, a chinai óriás
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nagy chinai, Chang-yu-sing 1840-ben született Pekingben. Magassága nem kevesebb, mint 2.36 méter, tehát majd másfél annyi, mint a felnőtt emberek közép magassága. Szülei vagyonos theakereskedök voltak, szintén elég tekintélyes termetűek, de még sem feltűnő nagyok. A chinai óriás müveit ember is. Anyanyelvét mely nyelv tudvalévőleg a legnehezebbek közé tartozik nemcsak irodalmilag beszéli, de teljesen helyesen olvas és ir is azon, s jártas az angol s franczia nyelvben is. Már régóta lakik Parisban, ott meg is nősült s két gyermek atyja lett. Folyvást nemzeti öltözetében jár s oly öltözetben, mely chinai fogalmak szerint csak a fensöbb rangunkat illeti meg. Fehér selyem felső ruháján művészi hímzések vannak, melyek leginkább a menny birodalma czimerét, a sárkányt, mutatják különböző állásban. Drága legyezők, valódi korall lánczok, sajátságos papucsai, a piros gomb kalapján s diszes szép feje egészen méltók a chinai ur fogalmához. Mondják különben, hogy Parisból nagy összeg pénzt küldött Pekingbe s ezért a császártól magas rangot nyert." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 3. sz. január 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1124x1335 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet