D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Weninger Vincze
B e s o r o l á s i   c í m : Weninger Vincze
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1834-1879
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 23. sz. junius 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Közgazdasági elméletek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közgazdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Weninger Vince (1834-1879)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : akadémikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Weninger Vincze
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ugyanez évben megnősült, nőül vévén özv. Kobicsek Sándorné, Majthényi Mária úrasszonyt, ki családi életének mindvégig szerető és gondos őrangyala volt. 1859-ben a magyar ált. biztosító intézet szolgálatába lépett, előbb mint becslő mérnök. Majd az életbiztosítási osztályban, melynek berendezésénél ő számította ki a halandósági és díjtáblázatok elméleti rendszerét s melynek szervezője ő volt, az első főnökké neveztetett ki. Ez állásában és a tanári pályán kifejtett működése mellett tudott még magának annyi időt szakítani, hogy a fontosabb pénzügyi s nemzetgazdasági kérdésekről különösen a Pesti Naplóban megjelent czikkeiben szakavatott tollal irjon s a közönséget oly kérdésekről, melyekkel addig magyar ember keveset törődött, alaposan tájékoztassa." (Forrás:https://epa.oszk.hu/00000/00030/01318/pdf/01318.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1860-ban jelent meg A politikai számtan című nagyobb önálló műve, mely a szakkörökön kívül is akkora feltűnést keltett, hogy a tudományos akadémia levelező tagjának választotta Weningert. Az 1867-es kiegyezési tárgyalások alkalmával a regnikoláris bizottságban az igen bonyolult pénzügyi kérdésekben ő töltötte be a szakértő és javaslattevő szerepét. A magyar kormány megalakulásakor felajánlották neki a pénzügyminisztériumban miniszteri tanácsosi állását, amit el is fogadott, és részt vett az állami pénzügyi igazgatás újjászervezésében és a kodifikációs munkák előkészítésében, melyek közül legfontosabb az állami számvevőszék felállításáról szóló törvényjavaslat. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Weninger Vincze
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 949x1058 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet