D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Emlékezés az Obrenovicsokról
B e s o r o l á s i   c í m : Emlékezés az Obrenovicsokról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 33. sz. augusztus 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Milos (Szerbia: fejedelem) (1780-1860)
V I A F I d : 32084487
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Obrenovics Milos szerb fejedelem
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Milos számkivetésben sem szűnt meg a fejedelemségről álmodozni, hitte, hogy elébb-utóbb újra trónra kerül. El is követett mindent, hogy ügyét elősegítse, kivévén az orgyilkosságot de nem felejtkezett el a kereskedésről sem, sőt csak most űzte igazán nagyban, irást nem tudott, azért tartotta Hagi Tadiát, hogy ez irjon fel mindent de Milos könyv nélkül tudta már, melyik napon melyik adós mennyit tartozik hozni, emlékező tehetsége a sok gyakorlat által mivel senkinek sem hitt és igy egyedül arra volt utalva annyira és oly kitűnően volt gyakorolva, hogy ha a könyvbe hiba talált is becsúszni, azt ő emlékezetből kijavította. Ha télen hajói nem járhattak, unta magát. Már reggel jókor felkelt és ott sétált heresti palotájának nagy termében, balját hátra téve, jobbjába pedig hatalmas nádbotját forgatva. Jaj volt annak, a ki ezzel ösme-retségbe jutott. Este unalomból lement palotája alsó termeibe, hol hívei voltak, kártyázott velők krajczáros ferblit, és jó izün kaczagott, ha elnyerhette pénzöket." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 33. sz. augusztus 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Obrenovics Mihály szerb fejedelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1144x1431 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet