D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_698_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fogoly zulu fejedelem
B e s o r o l á s i   c í m : Fogoly zulu fejedelem
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 43. sz. október 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bennszülött
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : raktár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csetevájó lőporraktára és "Panda szelleme"
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A zuluháboru egyes részletei csak most utólag jutnak tudomásra. Egyike az érdekesebbeknek a Csetevájo lőportárának megtalálása, melyekről a következőket olvassuk egy angol lapban: Alig ütötte fel Sir Garnet táborát Ulundinál, már hírül hozták neki, hogy a zulu király nagy mennyiségű lőport rejteget valahol Amayakanzie kral közelében. Más nap ő maga megindult e raktár keresésére néhány törzstiszt, a natali rendőrség hat tagja s néhány vezetőül szolgáló benszülött kíséretében. Mintegy tizenegy angol mértföldnyi távolban a tábortól s alig egy mértföldnyire Amayakanzie kraltól, hol a zulu király egykor tartózkodott, kimagasló sziklák alatt, mély barlangot találtak, mely, ugy látszik, nem mesterségesen volt készítve, hanem a szeszélyes vad vidék alkotásaihoz tartozott. A barlangban mintegy 500 hordó volt tele lőporral. A hordókat valószínűleg a Delagoa öbölből hozták, portugálloktól. Sir Garnet arra határozta magát, hogy a lőport megsemmisíti de hogy elkerülje a rettenetes zajt, a mit a robbanás a barlangból okozna s ez által talán zavart is csinálhatna a szomszédságban, a lőport hordókban kivitette a domb tetejére s ott gyújtatta meg. Érdekes volt, s ezt ábrázolja egyik jelen volt tiszt rajza után képünk is, hogy épen akkor, midőn az angol katonák a barlangba akartak lépni, hirtelen egy csúnya nagy kigyó jelent meg előttük s fenyegető állást foglalt el velők szemben. A kigyót rögtön meglőtték, de megjelenése a benszülöttekre nagy hatással volt, mert azt hitték, hogy a meghalt Panda király szelleme, mely őrt áll fia rejtett kincsei felett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 43. sz. október 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zulu-földről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1335x585 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet