D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0223.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Lajos király pánczélos lovagalakja
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Lajos király pánczélos lovagalakja
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bechem
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Richter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : átdolgozta
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nagyítás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lajos (Magyarország: király), II. (1506-1526)
V I A F I d : 58988207
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : páncélruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vértezet, teljes. II. Lajos király hadipánczélja. Számos körülmény arra mutat, hogy ez csakugyan a szerencsétlen király hiteles emléke, - mind a mellett részünkről az alább előadandók alapján szükségesnek tartjuk, hogy ez további kutatások által, minden kétséget kizárólag beigazoltassék. A bécsi udvari gyűjteménybe az ambrasi gyjteményből került, mely gyűjtemény megteremtője tiroli Ferdinánd főherczeg a nagy műbarát volt. Még az életében 1535-ben jelent meg gyűjteménye első nyomtatott katalógusa, melyben vértezetünk, mint Lajos királyé szerepel. Pedig akkor kilencz évvel halála után még erősen a köztudatban lehetett e körülmény. A gyűjtemény legrégibb leltárai tehát már határozottan II. Lajos nevére írják e pánczélt s művezetének stylusa csakugyan meg is felel a kornak és divatnak, a mennyiben akkor a német ruházat divott, mely szerint II. Lajos is rendesen öltözködött, a mint azt egykorú emlékérmein és pénzein, kivert arczképein láthatjuk. Bechem Bernát által, Körmöczön veretett ezüst tallérjának előlapján a király egész pánczélos lovagalakja látható és e pánczélzat formája, a mint az a finoman vésett érmen megállapítható, azonos a szóban forgó pánczélzattal. Miért is annak nagyított rajzát 533. sz. a. szintén kiállítottuk.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Richter Aurél: István ifjabb király 1257-ből (IV. Béla fia)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1589x1561 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Maczelka Árpád