D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0790.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyereg
B e s o r o l á s i   c í m : Nyereg
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Richter
U t ó n é v : Aurél
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1957
V I A F I d : 261445319
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nyereg, magyar, alacsony kápával és csaknem egészen lapos támlával. A nyeregváz finom aranyozott ezüstlemezzel borított áttört filigrán és ezüst alapú sodrony-zománcz műben, magyar stylű virágokkal díszített.
Zománczszínek: fehér, zöld, világos kék, fekete és sárga. A kápa szegélye, valamint a nyeregváz nyúlványainak szegélye is kék kerek szemekből álló zománczsorral díszített, a szélén pedig váltakozva magas rekeszes foglalványban rubint és smaragd sor szegélyezi körül, a melyet belül fehér gyöngyöt utánzó zománczsor választ el a többi díszítéstől. A kápa előlapját 3 nagyobb perzsa levélalakú boglár és 3 kisebb kerek boglár rubintokkal és smaragdokkal kirakva ékíti.
A nyeregváz első támlapját, egy-egy karika mellett persa levélboglár, hasonlóan smaragdokkal és rubinttal kirakva és sodrony-zománczczal borítva díszíti. A nyeregtámla hátsó lapja hasonló díszítésű s rajta három nagyobb és két kisebb boglár van. Az egész nyereg 597 ékkővel kirakott. A kis nyereg-vánkos bíborpiros bársonyból, magyar - stylű, leginkább stilizált rózsa és tulipán virágdíszítéssel kihímzett és négy vésett fejő, aranyozott ezüst gomb segélyével van a vázhoz, amely barna bőrrel van bevonva, odaerősítve. Az oldaltakarók szintén skofiummal ki varrott virágokkal vannak díszítve.
A kápa magassága 30 ctm., közép zománczlapja 10 ctm. magas és 9 ctm. széles, a támla magassága 23 ctm., a kápaköz 11 ctm., az egész nyereg hossza a kápától a támláig 44 ctm. Az oldaltakarók hossza 30, szélessége 19 ctm. xvii. század. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Richter Aurél: Nyereg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1527x1718 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna