D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0824.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szablya
B e s o r o l á s i   c í m : Szablya
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Passuth
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1925
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szablya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1680
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szablya, 4 ctm. széles magyarosan görbült pengével, amelynek elején kettős széles homorú vájat van kicsiszolva. Ezen 17,5 ctm. hosszú vájat részlet után két a penge hegyéig futó és egy rövidebb keskeny, sekély vércsatornát, ezek alatt pedig egy nagyon sekély homorú vájatot látunk. A penge fokéle 30 ctm. Mindkét oldalába lombdísz, alakok és feliratok vannak bevésve. A külső oldalon lombdísz alatt GLÓRIA VIRTVTEM SEQVITV (R) ez alatt lovas hírnök (herold) és egy két lábával két dombon álló paizsos és egyik kezében kardot tartó antik alak : HECTOR TROJANVS felirattal, a belső oldalon a Rákóczy család czímere felett PRO DEO ET PATRIA nagyon elkopott betűi és ezek alatt C.(omes) L.(adislaus) R.(ákóczy) D.(e) F.(első) V.(adász) C.(omes) S.(arosiensis S.(iculorum) C.(omes)? betűk, a czímer alatt pedig: DOMINE DIRIGE VIAS MEAS felirat látható. Ezen felírást a Rákóczy, kardot tartó és törököt marczan- goló sasa és ADEO VICTORIA négyzetes keretbe foglalt felírás követi, a mely alatt egy pánczélt és kardot tartó antik vitéz ACHILES GRAECVS felirattal tölti ki a tért.
A keresztvas felett, a külső lapon, a felső homorú vájatban és a belső lapon pedig a tüske alatt egy-egy püspöksüveges fej mint fegyverkovácsbélyeg van beütve, amely sokban hasonlít A. Demmin Die Kriegswaffen czímű munkájának 1019. lapján lerajzolt bélyeghez, mely 1680 évszámmal a dresdai múzeum egy kardján fordul elő.
A keresztvas egyenes, bőrrel bevont markolata aránylag hosszú s kevéssé hajlott -s madárcsőr alakú vas kupakkal ellátott, a melyhez vésett fenyőtoboz alakú lemezke van szegecselve.
Hüvelye fekete chagrinbőrrel bevont és négy hordkarikával ellátott, melyek mindegyike keskeny vaspánttal van a hüvelyhez erősítve. A koptató vésett díszítésű s ezen kívül él, gerincz és egy hármas bordáju pánttal van ellátva.
A penge hossza 83 ctm., a markolattal együtt 1 méter. Súlya hüvelyestől 1 kiló 380 gramm."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Passuth Ödön: Szablya penge díszítéssel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1667x2119 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna