D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : butterfly_20948.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szemeslepke
B e s o r o l á s i   c í m : Szemeslepke
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : PublicDomainPictures
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-03-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A pixabay.com honlapra való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Pixabay
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lepke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szemeslepkék (pávaszemes lepkék, Satyrinae) a lepkék (Lepidoptera) rendjében a tarkalepkefélék (Nymphalidae) egyik fajgazdag alcsaládja. Többnyire közepes vagy kis termetű lepkék. A legkönnyebben arról ismerhetők fel, hogy első szárnyuk szegély alatti ere a legtöbbször, hónaljtőere és végsőere pedig gyakran hólyagszerűen felfúvódott a tövénél. Leginkább barnás szárnyukat majdnem mindig néhány vak vagy magvas szemfolt díszíti. Az északi, illetve havasi fajok szárnya többnyire sötét (barna), alig mintázott - ezzel szemben néhány, a trópusi Amerikában élő faj szárnya majdnem üvegtisztán átlátszó, jóformán csak a szegélye pikkelyes. Mindkét nem elülső lábpára elkorcsosult. A középhosszú tapogató oldalt benyomott, alul sűrűn szőrös. Hernyójuk hátsó pár lába (tolólába) hiányzik helyette elvékonyodott farvégükön farkvillája van. A hernyó teste lehet sima, ráncos, vagy gyakran bársonyos bundába takart. Általában világosabb vagy sötétebb hosszanti sávok tarkázzák. A legtöbb fajuk az Óvilág mérsékelt övében él. Néhány a magas északon telepedett meg, mások az Alpokat, illetve más magashegységeket választották lakóhelyül. Tápnövényeik a fűfélék, ezért kedvelik a száraz, napos, fátlan vagy bokros lejtőket, töltések oldalait. A hernyók éjjel aktívak, nappal rendszerint elrejtőznek tápnövényükön. Bábjuk a földön, kő alatt vagy sekélyen a föld alatt pihen. Néhány faj bábjának a hátsó (fari) végét fonállal erősíti meg vagy laza szövedékbe burkolja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Erdei szemeslepke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1400x928 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn