D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rácz-őrház a tiszai gáton, Szentes mellett
B e s o r o l á s i   c í m : Rácz-őrház a tiszai gáton, Szentes mellett
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 12. sz. (1880. márczius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : őrház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentes
G e o N a m e s I d : 723430
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rácz-őrház a tiszai gáton, Szentes mellett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szentest és környékét védő Tisza és Körös gátja mintegy 57 és fél mértföld hosszú. E gát-vonal mentén 7 őrház van, melyek közül a csősz nevéről Rácz-őrháznak nevezett házikó van a központon, s ez okon vész alkalmával ez a főhadiszállás.
Most csendes, néma e ház tájéka, sokszor éveken át ilyen de midőn az ár pusztító ostromával a gát koronáját támadja meg és védelemre szólítja a város összes lakosságát, akkor kocsival, fejszével, ásóval, kapával fölszerelt és védelemre kész embersereg veszi e házat körül, hol a védekezést vezető hatósági főfelügyelő, mint valami tábornok osztja a parancsot, szervezi a véderőt s a szükséghez képest csapatokra osztva utasítja a munkásokat a gát egyik-másik veszélyeztetett helyére.
Itt áll a főfelügyelő rendelkezésére 4-5 futár, kik egymást fölváltva hozzák a hirt éjjelnappal, hogy a főfelügyelő az előtte fekvő adatokból folytonosan tudhassa, hogy hol miként áll a gát, hol mire és mily mérvben van szükség, s ezekhez képest kéri az éjjel-nappal együtt ülő vészbizottságtól a véderő és anyag kirendelését. S midőn a vész már fenyegető jelleget ölt, a munkás kéz ezre és ezre lepi el a gátat és ezer meg ezer kocsi hordja a védanyagot, bámulatos küzdelmet fejtve ki a szél által korbácsolt bősz hullámok visszatartására. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. márczius 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Latinák Gyula: A Runki patak gátja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1173x792 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna