D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lőw Tóbiás
B e s o r o l á s i   c í m : Lőw Tóbiás
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 24. sz. (1880. junius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Államjog
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Igazságügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lőw Tóbiás (1844-1880)
V I A F I d : 50388917
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerkesztő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lőw Tóbiás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jogi pályán fiatal kora daczára is már egyik büszkesége volt a magyar jogászi köröknek. 1844. jun. 5-én született Nagy-Kanizsán. Iskoláit részint Szegeden, részint Budapesten végezte kitűnő eredménynyel. Még mint tanuló magyarra fordította Mohi államjogát s majd később többekkel Mackeldey római jogát. Átdolgozta Pécsi közjogát. Számos jogi és államtudományi czikke már akkor feltűnést keltett. Több évig munkatársa volt a "Pesti Napló"-nak, "Reform"-nak, "Pester Lloyd"-nak. 1867-ben mint fogalmazó lépett az igazságügyi minisztériumba, honnét később a kodifikáló bizottságba került, 1870-ben pedig a főügyészséghez mint főügyészi helyettes, s ez állásában mint jelentékeny szónok is kitüntette magát. Jellem és kiváló műveltség mellett szerény és megnyerő modora által széles körökben vált rokonszenvessé. 1874 óta szerkesztője volt a "Magyar Igazságügy"-nek, melyben nem egy levelemre méltó czikk jelent meg kitűnő tollából s melynek szerkesztésétől csak kevéssel halála előtt lépett vissza. "A magyar büntető-törvénykönyv teljes anyaggyüjteménye", melyet az igazságügyi minisztérium megbízásából ö szerkesztett, pár száz ívre terjedő két nagy kötetben csak nemrég hagyta el a sajtót, s becses forrásmunkául fog szolgálni bíráknak, ügyvédeknek.
Löw Tóbiás már több mint két év óta súlyos beteg volt, de mint lelkiismeretes hivatalnok betegen is egész odaadással dolgozott, úgyszólván haláláig.
Özvegyet és három fiúgyermeket hagyott maga után, s öt fitestvére van, kik közül a legidősb Löw Vilmos ügyvéd New-Yorkban s a "Magyar Amerika" szerkesztője, dr. Löw Tivadar ügyvéd, dr. Löw Sámuel orvos Budapesten s dr. Löw Immánuel hitszónok Szegeden. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. junius 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lőw Tóbiás (1844. június 5., Nagykanizsa - 1880. június 7., Budapest) helyettes igazságügyminiszter. 1874-ben megalapította a Magyar Igazságügy című, jogtudománnyal és törvénykezéssel foglalkozó folyóiratot, ezenkívül tevékeny részt vállalt az 1880-ban életbe lépett büntető törvénykönyv előkészítésében és szerkesztésében. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák Ferencz husvéti czikke a Pesti Naplóban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 796x988 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna