D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kiállítási palota Brüsszelben
B e s o r o l á s i   c í m : Kiállítási palota Brüsszelben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 27. sz. (1880. julius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építőanyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pavilon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Brüsszel
G e o N a m e s I d : 2800866
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Belgium
G e o N a m e s I d : 2802361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kiállítási palota Brüsszelben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A palota Brüsszel főváros óriási parkjában áll a régi katonai gyakorlótér mellett s a Lipót városrész szomszédságában, mely a belga főváros előkelőinek lakhelye. A föpalotán kivül még számos apró pavilonok vannak a parkban elhelyezve s itt lesznek a tömérdek mutatványok, a hus jégbehütésétöl kezdve egész a léghajóversenyig. Maga a megnyitási ünnepély is ily látványok halmaza lesz 1200 énekes és hegedűművész produkálja magát s az ország összes tornaegyesületei fognak versenyezni. A nemzeti jelleget azonban szigorúan megőrzik. A kiállítási palotában csak oly tárgyak lesznek láthatók, melyek Belgiumban belgák által készültek s lehetőleg csak az utolsó ötven év alatt.
Maga a palota óriás épület. Eddig mintegy 7000 kiállító jelentkezett, mely szám ily kis országra nézve igen jelentékenynek mondható. Az épület homlokzata, mint rajzunkon látható, két pavillonból áll, melyet félkör alakú oszlopzat köt össze, közepén diadalivvel. A palota a parkkal együtt 70,000 négyszög méter területet foglal el s mig a főépületben, mint jeleztük is, inkább csak mai ipartárgyak s közoktatásügyre vonatkozó dolgok lesznek elhelyezve, a kisebb épület az ipar és földmüvelés minden ágára kiterjed.
(Forrás:Vasárnapi Ujság, 1880. julius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hamburgi kiállítás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x1121 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna