D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Weisz Bernát Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Weisz Bernát Ferencz
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 32. sz. (1880. augusztus 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Weisz Bernát Ferenc (1800-1888)
V I A F I d : 28945986
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kereskedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bankár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biztosítási ügylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Weisz Bernát Ferencz.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Weisz Bernát Ferencz Lúgoson született, Krassómegyében 1800-ban. Iskoláit elvégezve, hoszszasb idő után 1838-ban Pestre jött. A kereskedelmi pályán szerzett tapasztalatai folytán 1848-ban a kereskedelmi minisztérium osztálytanácsosává neveztetett ki.
Hatvanadik évében teljesen visszavonult minden üzlettől s életét közhasznú czélok előmozdítására szentelte, s különösen humánus czélokra tetemes áldozatokat is hozott. 1861-ben az alkotmányos áera beálltával a fővárosi bizottságba beválasztatván, első indítványa volt a "városi leányárvaház" a mai Elisabethinum fölállítása, a melyre ő maga azonnal 500 forintot ajánlott föl, a mely összeget később egy ágynak örökös fentartására 2000 frtra emelt föl. Ez a szép intézet ott van az erdősoron s Weisz B. ma is a kezelő bizottság elnöke.
A közügyekben való buzgólkodásáért Ő felségétől a kir. tanácsosi czimmel tiszteltetett meg. Polgártársai pedig "az öreg ur" czimmel tisztelték meg. Haragosa egy sincs ö sem az senkinek annál több, a ki tiszteli és szereti. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Weisz Bernát Ferenc (Lugos, 1800. aug. 1. - Bp., 1888. márc. 31.): nagykereskedő, bankár, a magyar biztosításügy úttörője. 16 éves korában kereskedő, 1826-ban Szegeden a Trieszti Biztosító képviselője. 1838-ban Pesten üzletet nyitott. 1841-ben bankházat alapított. Széchenyivel, Kossuthtal és Deákkal kötött ismeretséget. Kossuth 1848-ban pénzügymin. osztályfőnökké nevezte ki. A szabadságharc leverése után szabadságvesztésre ítélték. Az abszolutizmus alatt Apponyi György kancellár felszólítására kidolgozta az állami tűzkárbiztosítás tervezetét. 1861-ben beválasztották a fővárosi bizottmányba, ahol számos közintézmény (leányárvaház, szeretetház, ingyen Duna-fürdők, közraktárak, vízvezeték s gázgyár községesítése) létesítését kezdeményezte. Egyik alapítója és haláláig elnöke a Kereskedelmi Ak.-nak, az iskolai takarékpénztárak gondolatának népszerűsítője. (Forrás: https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16920/17025.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: A magyar Gazdasszonyok Egyletének leányárvaháza Budapesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 797x988 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna