D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kandahár vára, a főkapuval
B e s o r o l á s i   c í m : Kandahár vára, a főkapuval
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 33. sz. (1880. augusztus 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kandahár
G e o N a m e s I d : 1138336
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Afganisztán
G e o N a m e s I d : 1149361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kandahár vára, a főkapuval.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kandahar Afghanisztán délnyugati részének legjelentékenyebb városa, melynek közelében a nevezetes ütközet történt, az utóbbi időkben az angol hadi működések főszékhelye volt. E város Közép-Ázsia egyik legjelentékenyebb kereskedő helye, Herat és Kabul között is középállomást képez s mintegy 60,000 lakosa van. Bazárjai négy széles utczát vesznek igénybe, melyek a várost csaknem négy egyenlő részre osztják s mindannyihoz egy-egy kapu vezet. A város fölött magas dombon áll egy erős fellegvár, hajdan fejedelmek laka, ma a megvert angol sereg menedékhelye, miért közelebb valószinüleg erős ostromot kellend kiállania.
A város körül az Argandab folyóig, melyen tul homokpuszta terül el, igen termékeny s gondosan csatornázott vidék van, telve gyümölcsösökkel, szőlőkertekkel, melyek közt az egymást sürüen követő falvak s városok néha valóban festőinek mondható vidéken vannak elszórva. Különösen a nagy Helmund folyó felé vezető uton, a két hegysor által határolt völgyben vannak szép festői helyek. Ezek közé tartozik Kusk-i-Nakhud is, mintegy ötven angol mértföldnyire Kandahartól, hol a július 27-ki ütközet történt. A hegyláncz e helyen kissé emelkedik, egyes dombjai meredekek, ugy hogy a természet maga is már erőddé alakította, miért magok az afghánok is Kandahar kulcsának tekintik e helyet. Egyik oldalon kopasz sziklák vannak s mellettök vörös homok, másik részén a dombok alján s oldalán termékeny a föld s kerítésekkel övedzett szőllökertek s majorok teszik változatossá a képet. Az egész völgy csatornákkal van elhálózva s az afghánok szükség esetén néhány óra alatt tengert tudnak alkotni belőle. A völgy jobb közepén egy muzulmán szent sírja áll s mellette nagy szőlős kert, melyet a sirt őrző fakir ápol. E hely igen jelentékeny pont, három nagy cziprusfája mértföldekre látszik el s a fölötte álló dombon még ott áll egy vár romja, mely a néző figyelmét azonnal megragadja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kabul város
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1640x1095 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna