D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőszeghy Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Kőszeghy Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 46. sz. (1880. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : énekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bariton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színpad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hangverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kőszeghy Károly (1820-1891)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kőszeghy Károly.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kőszeghi Károly 1820-ban született Kőszegen, hol atyja, Purt István evangélikus tanító volt. Első iskoláit szülővárosában járta, majd Sopronba ment, s ott az evang. lyczeum-ban végezte a theologiát s tagja lőn az ottani zeneegyletnek. Mint ilyen, több hangversenyben működött s szép mély hangja annyira feltűnt, hogy a legelőkelőbb körök estélyeire hívták meg s nem szűntek meg ostromolni, hogy a lelkészi pályát abbahagyva, a művészetnek szentelje magát.
Egy befolyásos jóakarója és pártfogója bevezeté Mayer Karolinához, a bécsi opera akkor igen kedvelt primadonnájához, ki a tehetséges ifjú kiképezését Weinkopf hires énektanárra bizta.
1844. márczius 7-én lépett föl először Purt Károly, most már Kőszeghi név alatt. Első dallama, mélyít a nemzeti szinház deszkáin énekelt, a nagy ária volt Mozart "Varázs-sip"-jában s az "Alvajáró" második föl vonása.
Erkel Ferencz "Hunyadi László" czimü dalmüve kétszáznál több előadást ért már, de abban mindig Kőszeghi énekelte Czilleit. Nem egy oly szerepe van, melyet százszornál többször játszott. S egész lapot töltene be mind ama szerepeknek csak neve is, melyekben föllépett. Csak néhányat sorolunk itt elő, hogy némi fogalmat nyújtsunk sokoldalúságáról. "Ördög Róbert"-ben Bertran,"Faust"-ban Mephisto, "Lalla Roukh"-ban a baskír, "Észak csillagá"-ban az őrmester, a "Fekete dominó"-ban Gil Perez, a "Windsorivignők"-ben Falstaff, "Fidelió"-ban Rocco, a "Varázs-sip"-ban Papageno, "Tannhauser"-ben a király, a "Richmondi vásár"-ban a marquis, "Bánk bán "-ban Biberacb, a "Hugenották"-ban Valentin, "Don Juan"-ban Leporelló, a "Sevillai borbély"-ban Bartolo stb. stb. mind kitűnő alakításai közé tartoznak. Éneke tömör, kifejező, s nem egy alakja igazi drámai erővel van kidolgozva s nagy előnye, hogy éneke alatt nem mosódnak el, de érthetőleg hangzanak a szavak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kőszeghy Károly (Kőszeg, 1820. november 17. - Budapest, 1891. március 9.) magyar énekes (bariton). Színésznek készült, majd 1840-ben Bécsbe utazott, ahol énektanulmányokat folytatott. 1843-ban lépett először színpadra a Nemzeti Színházban Rodolfo szerepében Vincenzo Bellini Az alvajáró című operájában. Színészi képességeinek és különleges hangi adottságainak köszönhetően hamarosan a közönség egyik kedvence lett. Több mint 40 évig szinte pótolhatatlanul ő énekelte a hangfajába tartozó összes buffoszerepet. Az Operaház megnyitása után még néhány évig ott énekelt mint buffobasszus. 1887-ben vonult vissza az énekesi pályáról. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kózmata Ferencz: Kőszeghy Károly mint Gritzenko Giacomo Meyerbeer Észak csillaga című operájában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kózmata Ferencz: Kőszeghy Károly mint Mephisto Charles Gounod Faust című operájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 995x1202 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna