D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halottak napja Szent-Pétervárott
B e s o r o l á s i   c í m : Halottak napja Szent-Pétervárott
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hazajövet a temetőből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 46. sz. (1880. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : otthon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halottak napja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halotti tor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkoholizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkoholfogyasztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentpétervár
G e o N a m e s I d : 498817
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halottak napja Szent-Pétervárott: Hazajövet a temetőből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mondják, hogy klasszikus népek tulajdona nevetni a halált, s nagyra veszik a görögöknek, hogy halotti meneteikben sem hiányzott a táncz, s a sírköveikre lakodalmi mulatságok zajos jeleneteit metszették reá. Na ha ez áll, akkora világ legklasszikusabb nemzete bizonynyal a muszka. Az nemcsak a halotti tort üli meg zajos mulatsággal, a mit iszen más nemzeteknél is megtesznek "a nevető örökösök", hanem még az ősök porladó tetemeihez is kizarándokol, hogy örömtelt mulatozásban adjon a pietásnak nyilvánulást. Már persze ez a nyilvánulás is csak olyan, a minő az ő természetétől telik, a mely természetről pedig már a nagy Napóleon is megmondotta : vakard meg a muszkát, és megtalálod a tatárt.
Minden esztendőben háromszor történik meg, április, június és augusztusban, hogy fölszedi sátorfáját az egész város, s hosszú menetekben veszi kifelé útját a temetőbe. Mennek mint a jó katona, ellátva magokat azokkal a fegyverekkel, melyekkel meg lehet győzni az ellenséget. A halottak ünnepén legfőbb ellenségük a bánat, az ellen pedig nem használ az érczből öntött battéria, hanem annál többet azok a nagykaliberü ütegek, melyeket a pinczetokban lehet szállítani. S a muszkának meg kell adni, hogy makacs katona. Megállja helyét Plevna ütegei előtt is, de ezek elől sem veszi a dolgot szaladásra. Leheveredik az ősök sírja tövébe, hogy annál közelebb legyen azok szelleméhez. A mely szellemnek tudvalevőleg a latin neve: spiritus. És e szellem oltalma alatt aztán elfelejti a földi bajt, a kancsukát, a nihilistákat, a házmester-uralmat, szibériai ólombányákat s nem jut eszébe semmi, csak a jelen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halottak napján : Goró Lajos rajza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: Halottak napja Budapesten a Kerepesi-úti temetőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halottak napja Szent-Pétervárott : A síroknál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1528x702 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna