D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zágrábi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Zágrábi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Külvárosi utcza a földrengés után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Krappek
U t ó n é v : Heinrich
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1841-1915
V I A F I d : 255144647701662832653
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 47. sz. (1880. november 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : földrengés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külváros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : károk épületeken
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zágráb
G e o N a m e s I d : 3186886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880. október 16.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zágrábi képek: Külvárosi utcza a földrengés után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A zágrábiaknak nyugalma csak lassankint tér vissza. A nov. 16-iki elég erős és többször megújuló rengések ismét átalánossá tették a rémületet és tömegesen utaztak el a városból. Azóta is jelentkeznek rengések, de oly kis mértékben, hogy sokan nem is tudnak róla. Zágrábban most elég egy szekér által támasztott zörej, vagy az őszi szél bugása a ledőlt tűzfalak és kémények helyén, hogy a házban levők fölriadjanak. A lakosság csak késő éjjel hagyja el az utczákat, hogy nyugalomra hajtsa fejét. A kávéházak, nyilvános helyek egész éjjel tömve vannak, s az ajtók többnyire tárva állnak, hogy az első rezzenésre mindenki a szabadba menekülhessen. Igen sokan éjjelre se mertek hazatérni, s kinos járás-keléssel, omnibuszokban, kocsik belsejében húzták ki az éjjelt. Képzelni lehet, hogy az éjjeli nyugalomba mennyi riasztó nyugtalanság és háborító álom szövődik. A lakások is nagyon barátságtalanná váltak, mert majd minden kémény ledőlt, és fűteni nem lehet. A szobák falai össze-visszarepedve, a vakolat lehullva, ajtók, ablakok kimozdulva helyökről. Az éjjeli órákban a repedésekből a kőpor hull, egy-egy vakolat lehámlik, s kész a rémület. A repedéseket siettek beragasztani papírral s a következő napon rémülve látták, hogy a papír mind szétrepedt, mert az ujabb rázkódásokra vagy a nélkül is a nyilasok tágultak. A 16-iki rengések több épületnek megadták a kegyelemdöfést. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A lisszaboni Szent-Miklós egyház romjai az 1755-ki katasztrófa után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1390x791 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna