D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 176_272_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alagút a Hudson folyó alatt
B e s o r o l á s i   c í m : Alagút a Hudson folyó alatt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 16. sz. április 17.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Mélyfúrás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : alagút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipartörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mélyépítési szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alagútépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fúrópajzs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A beomlott akna kijavítása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az örökké mozgékony amerikai életnek kevés többé a föld színe, a hol egymással közlekedjék, kivájja a föld mélyét is, hogy vasutja számára előnyös vonalakat szerezhessen. Magát New-York városát és New-York államát egy széles folyó, a Hudson választja el Amerika többi tartományaitól. Ezen vasúti hidat építeni egyátalában nem lehet azon számos és nagy gőzhajó miatt, melyek itt naponként közlekednek. Eddigelé tehát a vasúti vonatok gőzkompok segélyével mentek át egyik partról a másikra, a mi nem kevés fennakadásra, zűrzavarra és késlekedésre szolgáltatott okot. Elhatározták tehát, hogy a vasúti vágányokat alagút segélyével vezetik át egyik partról a másikra, mely alagutat a folyó medre alatt fogják építeni. Miután pedig előleges számítás szerint is 300-400 vonat fog az alagúton naponként közlekedni, elhatározták, hogy az alagút kettős legyen, külön nyilassal a menő és külön nyílással a jövő vasutak számára. Lehet képzelni, hogy a feladat nem csekély. Már egyes hegyeken keresztül is sok veszélylyel jár az alagut-furás, kivált ott, hol a talaj puha és omlékony. Annál veszélyesebb itt, hol a talaj ebbeli tulajdonságához még az járul, hogy felülről a viz folyton szivárog, és még omlóbbá teszi a talajt. A munka csak is oly módon lehetséges, hogy a mint egy kicsi rész ki van vájva, pléh-burkolattal látják el, hogy a tovább haladás lehetségessé váljék (mint ábránk mutatja), azután pedig betonnal építik ki az egészet." (Fohász: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 16. sz. április 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A tenger alatti alagút Anglia és Francziaország közt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 692x898 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet