D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_372_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a trónörökös nászünnepélyéről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a trónörökös nászünnepélyéről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 22. sz. május 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hintó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A trónörökös nászünnepélye - Stefánia herczegnő fogadtatása az Erzsébet-hídnál Bécsben az ünnepélyes bevonulásakor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bevonuláskor Bécs város lakossága nevében a polgármester üdvözölte a diszhintóban érkező fejedelmi arát és édes anyját, az Erzsébet-híd előtti téren, mely ez alkalommal fényes díszítésével impozáns látványt nyújtott. Két felől félkörben tarka, de diszes öltözetű néptől borított tribünek emelkedtek amphitheatrumszerüleg emelkedve, hátul gyönyörű lombozatokkal elrekesztve, merészen bomló ivekkel, melyeken keresztül látszott a komor hamuszínű égbolt a város felé a viráglugas füzérei, melynek oszlopai közt gyönyörű hölgyek virítottak fehér ruhában aztán egyenesen, mint a zsinór egyfelől a hídig, másfelől a sastérig a katonák sorfalával szegélyzett néptömeg. A Wien folyó partján álló házak egészítették ki a dekoráczió hátterét föllobogózott, szőnyeges, virágos, lombos falaikkal, ablakaikkal." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 22. sz. május 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A trónörökös násza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2478x1693 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet