D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_372_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy nagy színészről
B e s o r o l á s i   c í m : Egy nagy színészről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : id. Lendvay Márton
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 22. sz. május 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lendvay Márton, id. (1807-1858)
V I A F I d : 229393589
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lendvay Márton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ő is végigjárta a nyomor iskoláját, melylyel az akkori színészetnek küzdenie kellett. Szigligeti irja, hogy Nagy-Váradon soha nem látott rajta egy fekete frakknál egyebet, ugyan azt a frakkot, melyben esténkint társalgási szerepekben a színpadon bámulták. De ha ezüstös vagy aranyos darabot adtak, nem győzték dicsérni választékos és ízléses jelmezeit. Később irja Pesten kérdeztem tőle, honnan vette fényes jelmezeit s mindig tiszta fehérneműit? Ő megfejté a titkot. Éjjel kimosta a Peczében ingeit csak három volt, kivasalta a kölcsönkért vasalóval, melyhez a vasat a háziasszony kegyes engedelméből az ebédfőzés ideje alatt szabad volt megtüzesítenie. A fényes jelmezekre pedig volt egy attilája, egy bauskleidja s egy spanyol öltözete maga komponálta és varrogatta föl a fényesnél fényesebb diszitéseket, mik miatt gyakran napokig kenyerén és vizén kellett éldegélnie azonkívül ez időben magam is megbámultam szomszédunkban a palánkhasitékon át hires kuglista is volt, a paponbirót igen gyakran leütötte s a nyereséget mind a bugyogókra és sujtásokra költötte" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 22. sz. május 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szülővárosában volt írnok, s itt lépett fel mint műkedvelő egy jótékony célú előadáson. Nagy sikere ráébresztette tehetségének tudatára, és 1828-ban vándorszínésznek állt Fejér Károly vándortársulatához: 1829 és 1831 között Kolozsvárott játszott, majd Székesfehérváron (1832), Pozsonyban (1833). A kassai társulattal 1833-ban a budai Várszínházban játszott. 1837-ben a Nemzeti Színház tagja lett. Vörösmarty Mihály színháznyitó prológusában, az Árpád ébredésében mint Árpád ő mondta ki az első szót a Nemzeti Színház színpadán, melynek haláláig tagja maradt. 1832-ben feleségül vette Hivatal Anikó színésznőt, akitől később elvált. 1840-ben külföldi tanulmányutat tett. Szülővárosa, Nagybánya 1844-ben díszpolgárrá választotta. 1843-tól a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának tagja. Különösen Seydelmann volt rá nagy hatással. Szü 1848-ban rövid ideig katonáskodott. 1854. január 31-én a "Lorvoodi árva" című színműben lépett fel utoljára. A Nemzeti Színház első színésznemzedékének egyik vezető tagja és hősszerelmese, a romantika legjellegzetesebb képviselője volt a magyar színpadon. A legszélesebb skálájú magyar színészek egyike, s alig van műfaja könnyű bohózattól a daljátékig, melyben kiválót ne alkotott volna. Szép tenorhangja volt. Temetésén 15-20000 ember jelent meg. Egressy Gábor tudatosságával szemben inkább az ösztön és az érzelmek színésze volt. Külseje, hangja is szerepet játszott abban, hogy a romantikus kor egyik szépségideálja volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lendvay Márton
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kohlmann Károly: Lendvay Márton énekes színész és rendező
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lendvay Márton id. és Lendvay Márton ifj. [síremléke]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 975x1208 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet