D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_15_Kep_0001d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hazai ruténokról
B e s o r o l á s i   c í m : Hazai ruténokról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 33. sz. augusztus 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népcsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kisebbség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Máramarosmegyei huczulok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A férfiakon fehér, gallér nélküli, szegett ing van a férfi, mint a női ing is a vállakon ki van hímezve, különböző szinü fonállal. Kötésükön csatokkal díszített szij van, melyről bicska és pipavájó csüng alá : azon felül tüszü. Nyakán mindig fekete selyemkendőt hord. Az ing és szij fölött van az ujjatlan bőrbekecs (nyáron a bekecs vászonból való), mely jól ki van czifrázva különféle szinü bőrszijacskákkal. Egyszerű darócz nadrág, bőrbocskor és széles karimájú kalap képezi az öltözék többi részét a bőrtáska mellőzhető is. A huczulok derék szál legények, kis bajuszt és körhajat viselnek. A női ruha nemkülönben eléggé tarka. Az ing a vállon, keblen és a kézelőn hímzett különböző szinü fonallal a nyak teliden teli üveg és másféle gyöngygyei, rézkeresztecskék-kel és emlékérmekkel. E fölé jő az ujjatlan, czifra bőrbekecs. A szoknya lila, olykor zöld vagy más szinü is elől a csikós kötő a lábon bocskor. A fej kendővel van lekötve ós mint a jobb oldalon álló menyecskénél látható, elég ügyesen." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 33. sz. augusztus 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A huculok a hegyvidéki ruszinok három nyelvjárásának egyikét beszélik. (Másik kettő a bojkók és a lemkók.) A ruszinok a galíciai és a bukovinai görögkeleti vallás ukránoktól alapvetően a görög katolikus vallásban tértek el, így a ruszinok alcsoportját képző huculok is többségében görög katolikus vallásúak. Nyelvi és néprajzi tekintetben a hucul erősen eltér a többi szlávtól, különálló ruszin törzset alkot. Az Egykori Magyar Királyság területére Galíciából és Bukovinából vándoroltak be lassan, észrevétlenül a 16-19. század folyamán. A pásztorok és nyájak gazdái fokozatosan, lassú beszivárgással népesítették be a mai Huculföldet. Az első ruszin bevándorlók Rahón telepedtek le. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rutén falvak Máramaros vármegyében / rajzoló Szabadhegyi Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1241x837 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet