D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_05_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Két orosz nagyherczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Két orosz nagyherczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 36. sz. szeptember 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Konstantin Nikolajevič (Oroszország: nagyherceg) (1827-1892)
V I A F I d : 21342364
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Konstantin nagyherczeg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Még csak három éves volt, - 1827-ben született - mikor az orosz flotta fötengerna-gyának kijelölték. Természetes, hogy kizárólag e pályára kezdték hát nevelni s ő maga is a tengerészetre adta magát, de soha se tudta magát elszánni, hogy az e pályán is szükséges műszaki és adminisztratív ismereteket megszerezze. Midőn elfoglalta hivatalát, azonnal előállott egy csomó nyugot-európai mintára szabott reformmal, de azoknak eredménye messze mögötte maradt a fölkeltett jogos várakozásnak, és pedig azért, mivel a nagyherczeg elégnek hitte, ha eszméket penget, - azok kivitele rendesen oly munkatársakra szállt, kiknek kiszemelésében egyátalában nem volt válogatós, még kevésbbé szerencsés." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 36. sz. szeptember 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Sándor cár uralkodása alatt a legjelentősebb reform a jobbágyfelszabadítás volt, amelyben Konsztantyin Nyikolajevics igen jelentős szerepet játszott. 1857-ben II. Sándor felkérte őt, hogy csatlakozzék a felszabadítást felügyelő bizottsághoz. 1858-ban a nagyherceg, Jakov Ivanovics Rosztovcev és Nyikolaj Alekszejevics Miljutyin, valamint követőik és támogatóik lényegében újraalapították a bizottságot, mivel túl lassúnak és körülményesnek ítélték addigi működését. A nemesség egy része erősen kritizálta Konsztantyin Nyikolajevics munkásságát, mivel nekik nem állt érdekükben a jobbágyfelszabadítás. A folyamatos rosszalló megítélés, az erőltetett munka és a hevesen ellenálló nemesség kimerítették a nagyherceget, annál is inkább, mivel negatív megítélése eljutott a cárig is, aki részben helyt adott ezeknek. Bár II. Sándor cár nem szólította fel a bizottságból való távozásra, Konsztantyin Nyikolajevics egy kemény év után úgy döntött, külföldre utazik pihenni, és egy időre felfüggeszti a munkát. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konstantin Nikolajevics nagyherczeg legutóbbi arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 571x692 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet