D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 755_838_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Karácsony-est
B e s o r o l á s i   c í m : Karácsony-est
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Inczédi
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1902
V I A F I d : 121432959
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 52. sz. december 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karácsony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karácsonyi szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betlehemes játék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Betlehem-járók
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szent karácsony estén régi szokás nálunk, Nosza fel pásztorok, Betlehemet járjunk. Czifra kis kápolnánk, gyerekek csodája, Aranynyal, ezüsttel szépen kipingálva Benne viasz gyertya, annak szelíd fénye Vet világot a kis Jézus bölcsőjére. Menjünk hát, menjünk hát, járjunk házról házra, S ama betlehemi pásztorok módjára, A kik akkor-hajnal látták a csillagot, Énekeljünk mi is örvendő szózatot : Mennyből az angyal Lejött hozzátok, Pásztorok, pásztorok, Hogy Betlehembe Sietve menve, Lássátok, lássátok! Egyik öreg juhász másik lesz kis juhász Ebből huszár kerül, emebből meg kanász Az a fehérruhás, az meg angyalképen Szóljon keveset, de énekeljen szépen. Kendnek, huszár uram, dörmögjön a szája, A kanász kész legyen mindig a tréfára, Kis juhász, nagy juhász, nehéz a mondókád, Érteni kell szörnyen neked is a mókát De ha kezd az angyal, ugy kell annak menni, Énekeljen vele buzgón valamennyi:" (Forrás:Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 52. sz. december 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Betlehemesek / rajzoló Linek Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2476x1670 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet