D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jelenetek Wagner Rikhárd zenedrámáiból
B e s o r o l á s i   c í m : Jelenetek Wagner Rikhárd zenedrámáiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lohengrin: Lohengrin és Elza
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 9. sz. (1883. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wagner, Richard (1813-1883)
V I A F I d : 29732107
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenedráma
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : monda
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mitológia
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tündér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jelenetek Wagner Rikhárd zenedrámáiból: Lohengrin: Lohengrin és Elza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Még regeszerübb tárgya van a másik zenedrámának, melyből szintén bemutatunk egy jelenetet. Ez egyenesen a germán mythologiába megy vissza. A szent Grál lovagjainak misztériumába vezet be a költő, kik olyan férfitündér-félék. Lohengrin ezek egyike, ki az ártatlanul vádolt Elza védelmére egy hattyú által vont csolnakon megjelen, a vádló ellen sorompóba lép, az istenitéletben győztessé s Elzának férjévé lesz, csak azt kötve ki a képünkön látható nászéji jelenetben mátkájától, hogy soha se tudakolja tőle kilétét, származását, mert akkor elveszti őt. De a végzet beteljesül. Elza, ellenségei által rábiratva, megteszi a végzetes kérdést, s boldogságának vége lesz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. márczius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mertens és társa : Berts Mimi mint Ortrud Richard Wagner Lohengrin című operájában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Medek R.: Medek Anna mint Elza Richard Wagner Lohengrin című operájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 734x947 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna