D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_06_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kísérlet a westminsteri kormányépületek fölrobbantására Londonban
B e s o r o l á s i   c í m : Kísérlet a westminsteri kormányépületek fölrobbantására Londonban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A robbanás
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 13. sz. (1883. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bűncselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgatási létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbantás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ablak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kísérlet a westminsteri kormányépületek fölrobbantására Londonban: A robbanás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Múlt év tavasza óta, midőn Dublin nyilvános kertjében Irland két fő állami hivatalnokát csaknem fényes nappal orozva meggyilkolták, sok rémséges eset történt már, melyeket az elkeseredett fénieknek tulajdonítanak, de egyik sem keltett oly átalános feltűnést, mint a f. év márczius 16-án pénteken este történt merényletek, midőn magában Anglia fővárosában az "országház"-at s a tekintélyes "Times" szerkesztőségi épületét akarták felrobbantani.
Az az épület, melyet mi rövidség okáért országháznak nevezünk, a Westminster apátsághoz s a parlament-házhoz közel fekvő nagy háznégyszög, melyben több minisztérium hivatala van, köröskörül véve több középülettel. A robbanás a nagy épületnek azon részében történt, a hol a belügyminisztérium egyik osztálya van, van, de, ha csakugyan a féniek politikai okokból elkövetett merénylete volt ez, nagyon valószínű, hogy a helyiségekkel nem voltak eléggé ismerősek, mivel a robbanás fölött csak egy pár alsóbb rendű másoló hivatalnok irodája van s nem lehetetlen, hogy ők a háznégyszögön túl levő épületet akarták felrobbantani, hol Gladstone miniszterelnök lakik, ki ez időben gyengélkedése miatt épen otthon tartózkodott.
A dinamit hatása természetesen leginkább ott látszott meg, hol a robbanás tényleg történt, a Károly-utcza elején. Az ablakok a főbemenet előtt jobbra teljesen szétromboltattak, sőt az épület különböző diszitései is. Egy két mázsás kődarab mintegy 60 lábnyi távolságra hullott s oly erővel, hogy a szemközt fekvő kőfalat egészen összerombolta. A doboz fölött levő terem egészen rommá lett, a benne levő erős tölgyfaasztalok és székek összetörtek s a talaj hét hüvelyknyire fölemelkedett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. április 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kísérlet a westminsteri kormányépületek fölrobbantására Londonban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1089x1643 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna