D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Madonna di Casa Colonna
B e s o r o l á s i   c í m : Madonna di Casa Colonna
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Raffaello Santi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Raffaello Sanzio
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1483-1520
V I A F I d : 64055977
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 14. sz. (1883. április 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztény művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jézus
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Madonna di Casa Colonna. - Rafael Santi festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Első képünkön a "Madonna di Casa Colonná"-t mutatjuk be olvasóinknak. Egykor a firenzei Salviafiek birták: tőlük a római Colonnákhoz jutott, kiktől a berlini képtár 1828-ban vásárolta meg. Évszám nincs ugyan rajta, de készítése idejét meglehetős pontossággal meghatározhatjuk, mert csak csekélységekben különbözik lord Cowper Niccolini-féle Madonnájától, melyen 1508 évszámot olvasunk tehát Rafael e képét firenzei tartózkodásának végső évében festette. A helyzet, melyet itt feldolgozott, már régóta foglalkoztatta öt. Még Perugino műtermében volt, mikor először papírra vetette a tavaszi virányban ülő Madonnát könyvvel kezében, melytől a gyermek Jézus hirtelen mozdulatával elvonja figyelmét. A Madonna di Casa Colonnábban jellemző a huszonnégy éves festő ízlésének irányára az alakok mozdulatainak keresettsége, az elegancziára való törekvés, mely itt a mesterkéltség határára csábítja őt. A "contrapposto" elmélete, mely ez időtájt a firenzei művészek figyelmét kezdi lebilincselni, teljesen elfoglalja az ifjú művészt is. Ez elmélet alapja, ha legegyszerűbb alkalmazását - egyes alakra - veszszük szemügyre, az, hogy az alak annál érdekesebb, művészi szempontból annál szebb, mentől nagyobb ellentéteket képez tagjainak mozdulata. Ha az egyik kar vagy láb meg van hajtva, a másik álljon egyenesen, ha a fej jobbra fordul, a test forduljon balra, stb. Természetes, hogy e szabályok alkalmazása két vagy több alakra számos változatot enged s igy a művész tetszése szerint bonyolíthatja föladatát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. április 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Iustitio: Madonna
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báthori-Madonna 1526-ból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 820x1116 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna