D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mancini, olasz külügyminiszter
B e s o r o l á s i   c í m : Mancini, olasz külügyminiszter
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 21. sz. (1883. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Nemzetközi jog
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mancini, Stanislao (1817-1888)
V I A F I d : 59201855
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi magánjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helytartótanács
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mancini, olasz külügyminiszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mancini Pasquale Stanislao 1817-ben született Castello-Baroniában s Nápolyban végzé egyetemi tanulmányait, hol, mint szegény fiu, leczkeórák adásával tartotta fönn magát. Már korán érvényesült mint jeles iró és költő s az általa alapított "Ore solitarie" ("Magános órák" czimü lap széles körökben tette nevét népszerűvé, emelkedett szárnyalású költeményeivel s kifogástalan prózájával.
Jogi irataival oly hirre jutott, mely neki az ujabb idő legnagyobb jogászai között biztosit helyet. A nemzetközi magánjogról szóló értekezései mintaszerűek s előadásai a turini, nápolyi és római egyetemeken annak idején átalános feltűnést keltettek a jogászvilágban. Mint ügyvéd disze volt az olasz judikaturának, mely őt a törvényszéki ékesszólás legkiválóbb képviselője gyanánt tiszteié. Mint politikus pedig dicsőséges sikerrel küzdött a turini, florenczi, nápolyi és római parlamentekben a szabadság és haladás mellett, s előkelő része volt az egységes Olaszországnak ugy belső megszilárdulásában, mint tekintélye emelésében kifelé.
Politikai pályáját mint nyugtalan vöröspárti kezdé meg s mint higgadt, nyugodt, megfontoló államférfi folytatja most. Midőn Nápoly 1860-ban lerázta magáról a Bourbon-igát, Mancini visszahivatott, s helytartótanácsos, majd képviselő lett.
Végre mégis sikerült rátukmálni az igazságügyi tárczát. Lemondott, mint ügyvéd újra rendbe szedte vagyoni állását s mint annak előtte, ismét buzgón működött a parlamentben, mig Umberto király fizetésnélküli államminiszternek ki nem nevezé. Mikor aztán Depretis ismét egyesült Cairolival, Mancini újra visszavonult, de már 1881. ápril havában, e kabinet bukása után, megint engednie kellett a király fölhívásának, hogy fogadja el a külügyminiszteri tárczát.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : San Giuliano, elhunyt külügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tittoni, volt olasz külügyminiszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1082x1273 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna