D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wisby város megsarcoltatása 1361-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Wisby város megsarcoltatása 1361-ben
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Hellquist
U t ó n é v : Carl Gustaf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1890
V I A F I d : 68155531
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 31. sz. (1883. augusztus 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : piac
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vagyon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : király
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadizsákmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Svédország
G e o N a m e s I d : 2661886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1361
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Wisby város megsarcoltatása 1361-ben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wisby dúsgazdag emporiuma volt a kereskedésnek, sok kincs volt benne fölhalmozva, ugy hogy még főtemplomának homlokzata is óriási kárbunkuluskövektől ragyogott.
A hegyes födelü házak által köritett piaczon, a templom előtt állíttatott magának a király menynyezetes trónust, azon ülve várta, hogyan ontja kincsét lábaihoz a legyőzött város. A trón lépcsőin ott áll egy czimeres bajnok a királyi lobogóval. Sisakját fantasztikus korona köriti pávatollakból. A király mellett trombitás hirnök figyelmezteti a késedelmezőket, hogy eljár az idő. A háttérben emelkedő magaslatokon látható hatalmas falak, melyeknek ma is vannak még maradványai, bizonyítják a város nagyságát, erejét.
Mindenfelől jönnek férfiak és asszonyok s öntik ki zsákjaikból és szekrényeikből magokkal hozott értéküket a király kádjaiba. Az arany, ezüst tálak, kannák, kelyhek, lánczok, karpereczek, gyürük, övek, fülbevalók, ékszerszekrények csillognak-ragyognak a ködös, homályos levegő daczára is, mely a képet elönti. A habozókat, a vonakodókat vad harczosok erőszakkal vonszolják elő. Jobb felől sóhajtva önti a tele kádba az alamizsna pénzeket egy szerzetes egy gazdag zsidó szekrényben hozza drágaságait, míg balfelől egy szegény kézműves veti a kádba keservesen megkeresett pénzecskéjét, mialatt egy gyermek csodálkozva tekint le a csillogó tárgyakra.
A piacz közepén fölállított feszület előtt kétségbeesetten tördeli kezeit egy nőalak. Talán özvegygyé tették előbb s most koldussá. Az előtér közepén egy család vonja magára a figyelmet. Előkelő patriczius, ki nejét és gyermekét vezeti haza, ökölbe szorítva kezét a gyűlölt király láttára, ki összeránczolt szemöldökkel, keményen tekint reá, mintha kedve lenne átadni a nyakas polgárt a hóhérnak, ki ott a háttérben pallosa élét vizsgálgatja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. augusztus 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hadizsákmány összehordása : (Kilophot, Wien XIX.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2330x1476 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna