D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_768_pix_Oldal_07_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Savonarola beszédet tart a florencziek fényűzése ellen (1494)
B e s o r o l á s i   c í m : Savonarola beszédet tart a florencziek fényűzése ellen (1494)
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Langenmantel
U t ó n é v : Ludwig von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1922
V I A F I d : 95788542
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 43. sz. (1883. október 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Savonarola, Girolamo (1452-1498)
V I A F I d : 74117553
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : beszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : luxus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dominikánusok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostorban élő rend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1494
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Savonarola beszédet tart a florencziek fényűzése ellen. (1494.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magas postamentumon áll a nagyböjti prédikátor, fehér dominikánus öltönyben, kezében a mulandóság és a világi hiúság jelképével, a koponyával. Lábai előtt előkelő nők és férfiak, lelkökben meggyőzetve fosztják meg magokat ékességeiktől. Ismerős történeti alakokkal csoportosan találkozhatunk a hallgatók között. Ott áll jobbról, mindjárt az előtérben, sötét köpenynyel fedve tagjait, Pallajuolo, az ötvös, mellette, állát kezére támasztva Fra Bartolomeo, hires festő és szerzetes, Rafael barátja. Pallajuolo mögött Gentile dei Becchi emeli kezét arczához, mig Sandro Botticellinek csak érdekes feje látszik ki a csoportozatból. Ugyane csoportozatban az a hosszú taláros, hosszú fürtös alak Pico de Mirandola, a tudományosság fejedelme, s Savonarola barátja. Föntebb, a csarnok oszlopaihoz támaszkodva látjuk az ifjú Filippino Lippit és az öreg Andrea della Robbiát. Más oldalon, a szép nők csoportozata közül még az ünnepelt államférfiú, Macchiavelli okos vonásai kandikálnak elő. Ezek tették akkor a florenczi udvarnak és Savonarola Girolamonak szellemben, fényben, rangban előkelő környezetét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. október 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Girolamo Savonarola (teljes nevén: Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola) (Ferrara, 1452. szeptember 21. - 1498. május 23.) olasz domonkos szerzetes, az előreformátorok egyike. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divéky József: Savonarola (fametszet) (1926)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Savonarola és a vele együtt kivégzett dominikánusok tűzhalála a firenzei Piazza Della Signorában, 1498. április 7.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2619x1478 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna