D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 769_856_pix_Oldal_11_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar bakák dáridója egy bécsi külvárosi korcsmában
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar bakák dáridója egy bécsi külvárosi korcsmában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 50. sz. (1883. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kocsma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : találkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar bakák dáridója egy bécsi külvárosi korcsmában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Itt reng a Csertek padlója toporzékoló bakák bakancsa alatt, vállalkozó szobacziczák édelegnek a fényes szijazatu Mars-fiakkal, kik nem rettennek vissza a soha nem látott-hallott drájsrittes valczertől sem, a miért aztán cserébe azok is neki illesztgetik lábaikat egy-egy iszonyú módon csehből németre fordított magyar csárdásra. Nincsenek itt nemzetiségi vetélkedések, hegemoniális versengések, közjog, nyelvkérdés mind háttérbe szorul. Hanem azért be ne tegye a tiroli jáger, a klosterneuburgi deutschmeister vagy a krajnai tüzér oda az orrát, mert akkor kitör a harcz s a késő éjjeli patrollnak kirántott bagnétokkal gyűlik meg a dolga.
Ilyen mulatozást tüntet föl mai képünk is egy bécsi külvárosi kisebb korcsmában, hol már nem a közös hadügyminiszter, hanem a magyar baka az ur. Marianka, a fitos orrú, szőke cseh szakácsné egész kedvvel járja a csárdást a tüzes legénynyel, bár alig tudják magokat megértetni, az osztrák-magyar állam nyelvegysége egyelőre még. el nem ért utópia levén a birodalom mindkét felének politikusai előtt. Jobb dolga van annak a szabadságoltnak ott a középen, ki mondurt, czakumpakot levetve czivilben - már mint lobogós ingben, gatyában járja ma utolszor." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. deczember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katonáink zeneszó mellett mulatnak karácsonyeste
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1655x1110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna