D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Albany herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Albany herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 15. sz. (1884. ápr. 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Leopold (Nagy-Britannia: herceg) (1853-1884)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Albany herczeg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az angol királynő legfiatalabb gyermeke, Lipót herczeg, mult hó 28-án 29 éves korában elhunyt. ... Lipót György Duncan Albert herczeg, Clarence gróf s Albany herczeg, mint teljes czime hangzik, azon ritka szerencsétlenek közé tartozott, kik, mint a mi a mohácsi vészben elhunyt II. Lajos királyunk is, felbőr (epidermis) nélkül születnek, s kik ennélfogva nemcsak nagyobb erőfeszitésre képtelenek s a legkisebb baleset miatt is folyvást életveszélyben vannak, de a kiknek idege szintén megrongált s folytonos rázkodtatások alá vetett. Kínlódott, mig fölnevekedett s örömtelen volt élete, midőn felnőtt. Kedvező születése csak annyit enyhitett sorsán, hogy dolgoznia nem kellett s teljes kényelemben élt. Kiváló szellemi tehetségei s a társaságtól akaratlan visszavonulása a tudományok s művészet kedvelőjévé tették." (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 15. sz. (1884. ápr. 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Albert Viktor, Clarence és Avondale herczege
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória angol királynő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Viktória brit királynő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia : Prince Leopold, Duke of Albany
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 448x600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes