D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ujházy László
B e s o r o l á s i   c í m : Ujházy László
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1793-1870)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 25. sz. (1884. jún. 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ujházy László (1793-1870)
V I A F I d : 86329347
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ujházy László (1837) Cosina festménye után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kezdőlap Ujházy László (rozsnyóbányai és budaméri), 1848. főispán és kormánybiztos, U. Sámuel és Radvánszky Polixena fia, szül. 1793. Budaméren (Sárosm.) alsóbb iskoláit Eperjesen, a bölcseletet Debreczenben, a jogot Sárospatakon tanulta. 1837. Lovassy és társai mellett heves beszédet mondott, ezért felségsértési perbe került, melytől csak 1840. szabadult meg. 1848. Sárosmegye főispánja lett de inkább Pesten tartózkodott az országgyűlésen, hol a főrendiház 1848. júl. 6. az ő indítványára nevezte el magát felsőháznak. 1848. szept. végén szabadcsapatot toborzott, melynek élén részt vett Görgeynek téli hadjáratában. Kormánybiztosi működést fejtett ki Rozsnyón és vidékén, majd Komáromban, melynek kapitulácziójánál a kormány részéről a várfeladó levelet ő írta alá. Ekkor nejével (Szakmáry Donát fiúsított leánya) és két fiával (Farkas és Tivadar honvédszázadosok) kivándorolt Észak-Amerikába és 1850. szept. 1. a Jowa államban megtelepedett és Új Buda (New-Buda) néven magyar gyarmatot alapított. 1851. okt. 6. elvesztette nejét. Ezután San-Antonio közelében új telepet létesített s azt Sírmezőnek nevezte el és teljes erővel a gazdaságra adta magát. Időközben kitört az amerikai polgárháború és U.-nak menekülnie kellett és eljutott Washingtonba. Az Egyesült-Államok akkori elnöke, Lincoln értesülvén U. helyzetéről, felajánlotta neki az anconai konzulságot, melyet aztán 1861-64. viselt is. Mikor az osztrák-olasz háború véget ért, ő is visszatért Amerikába, melynek legtekintélyesebb lapjában 1867. máj. 16. kelettel nyilt levélben tiltakozott a Deák Ferencz által megkötött kiegyezés ellen. Ezentúl csendes visszavonultságban élt, míg 1870. márcz. 7. Sírmezőn (Texas) golyóval vetett véget életének. Tetemeit és nejének hamvait fiok, Farkas, 1879. visszahozta a budaméri családi sírboltba." (Forrás: Szinnyie József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyie József: Magyar írók élete és munkái : Ujházy László (rozsnyóbányai és budaméri)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes