D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_664_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az afrikai uj német gyarmatokból
B e s o r o l á s i   c í m : Afrikai uj német gyarmatokból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Angra-Pequena
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 40. sz. (1884. okt. 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyarmat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kamerun
G e o N a m e s I d : 2233387
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az afrikai uj német gyarmatokból
Angra-Pequena
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az első gyarmat, melynek elfoglalása, vagy mint hivatalosan mondják "német védnökség alá vétele" volt a jelenlegi, még folytatásra váró mozgalom kezdete, Angra Pequena, az egyenlítőtől délre fekszik. Lüderitz nevű brémai kereskedő telepedett le e helyen s lassanként mintegy 900 négyszögmérföldnyi területet szerzett meg, melynek addig különben nem volt gazdája. Mivel azonban üzlete e helyen nem örvendett nagy virágzásnak, Bismarck pártfogását kérte ki s a nagy államférfiú, ki nevét hazája történetében e téren is meg akarta örökíteni, a nemzet nagy többsége akarata ellenére pártfogása alá vette a gyarmatot s megalkotta Németország első tengeren túl fekvő tartományát.
Csaknem csodálatosnak tűnhetik fel, hogy a hatalmas Németország, mely idegen világrészekben oly sok embererőt veszteget el, komolyan ellenezte Bismarck gyarmatosító tervét, midőn az oly könnyen s háború nélkül volt foganositható. A vonakodás okát azonban teljesen megértjük, ha tudjuk, hogy Angra-Pequena és környéke a föld legsivárabb vidékei közé tartozik. Ez az oka, hogy a szomszédságban nagy területeket biró portugálok is egész közönyösen magára hagyták ez országot, sőt a szapora négerfajból is alig egy pár ezer lézeng ez óriási területen a nyomor s elállatiasodás oly fokán, hogy a szomszéd néger törzsek minden lelkiismereti furdalás nélkül vadásznak rájuk, mint valami vadállatokra. Az egész nagy terület ugyanis homoksivatag, melyen sem fa, sem viz nem található; az eső nagyon ritka tünemény s ezért még a kedvezőbb vidékeken támadt patakok sem hatolhatnak keresztül rajta, hanem valósággal a homokban enyésznek el. Nagyobb állat épen nem tenyészhetik e kietlen vidéken, sőt a legtöbb helyen, magában Angra Pequena kikötőben sincs fű sem."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Angra Pequena
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1398x869 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna