D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_388_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schickedanz Albert
B e s o r o l á s i   c í m : Schickedanz Albert
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 22. sz. május 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schickedanz Albert (1846-1915)
V I A F I d : 72204143
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schickedanz Albert
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kevesen tudják és még kevesebben tudják méltányolni, hogy ezen alárendeltebb feladat és jó megoldása mennyi gondot, türelmet, szakismeretet és képzett Ízlést tételez föl az intéző művész részéről s ha mindezen tulajdonságok feltalálhatók benne, a munka kielégítő végrehajtása, az előzetes vázlatok és tervrajzok nagy számán kivül, a hely színén, a termet egész magasságában eltorlaszoló és elhomályosító állványok tetején foganatosítandó mennyi próbát, időrabló és költséges, minduntalan megújítandó számtalan kísérletet igényel. Az ily siker érdeme pedig kétszeres elismerésre méltó minálunk, hol a magasabb körű díszítés terén még a legképzettebb tehetség is a gyakorlat és megújuló alkalom hiányában nélkülözni kénytelen azt az iskolát, melyet másutt, a nagyobb művészeti központok közt, a jó tradicziók és a milliárdok országában ma már maga az élet nyújt, és melyet bő mértékben hajdan, a művészetek megifjodása korában, pL Olaszország kisebb udvarainak fényűzése, szokásai és derült életkedve nyújtottak volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 22. sz. május 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1868-tól Pesten dolgozott előbb Szkalnitzky Antal, majd Ybl Miklós irodájában. 1869-ben megnyerte a Kerepesi úti temetőbeli Batthyány-mauzóleum tervezésére kiírt pályázatot. 1878-ban az Magyar Iparművészeti Múzeumban amely akkor a Képzőművészeti Társulat Sugár úti székházában volt elhelyezve kapott titkári állást. 1880-ban kezdett tanítani, 1884-1901-ig, nyugdíjazásáig a Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda építészeti rajz- és alaktantanára volt. 1893-1903-ig Herzog Fülöp Ferenccel társulva dolgozott, ekkor születtek legfontosabb munkái. 1894-ben megbízást kapott az Országos Magyar Képzőművészeti Tanácstól az új Műcsarnok megtervezésére. 1895-ben a miniszterelnök Zala György szobrásszal közösen őt bízta meg a Millenniumi emlékmű elkészítésével. Az 1896. évi VIII. törvénycikk alapján 1898-ben írták ki a Szépművészeti Múzeumra a pályázatot, amin Schickedanz második lett, mégis ő kapott megbízást a végleges tervek elkészítésére. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Schickedanz Albert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1043x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet