D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_584_pix_Oldal_15_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pécsi kiállítás és vezérfiai
B e s o r o l á s i   c í m : Pécsi kiállítás és vezérfiai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 33. sz. augusztus 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Nádosy Kálmán (1832-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Első Magyar Általános Biztosító Társaság (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nádosy Kálmán, a pécsi kiállítás végrehajtó bizottságának elnöke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "NÁDOSY KÁLMÁN-nak már atyja, Nádosy István, mint gróf Széchenyi István, Deák Ferencz és báró Eötvös József bizalmas embere, ezekkel együtt buzgólkodott az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság alapításában. Nádosy Kálmán 1832-ben született. Szülei katona-pályára szánták s e végből a bécsi katonai mérnöki, azután pedig a tüzérakadémiát végezte jeles sikerrel. Néhány évig mint huszár-kapitány szolgált a hadseregben, míg aztán a családi vagyon gondozása végett rangjáról lemondott, helyesebben a kardból sarlót csinált. Jelenleg a baranyamegyei gazdasági egylet elnöke s e mellett, mint a tolna-baranya-somogymegyei evangélikus egyházmegye világi felügyelője, a közügyek terén már évek sora óta igen kiterjedt és sikeres fáradozást fejt ki. A Dunántúl alsó vidéke legnépszerűbb és legtiszteltebb vezéregyénei közé sorozta. Családi tűzhelye a magyar nemzetiség ápolásának és terjesztésének a Dunántúl egyik góczpontja, mely felé a háziúr jótékonysága, vendégszeretete és jovialissága folytán a vidéki közélet elemei önkénytelenül is húzódnak és tömörülnek. Nádosy mint gazda a herczeg Eszterházy-féle szent-lőrinczi elhanyagolt uradalmat bérelte ki, s azt rövid idő alatt mintagazdasággá alakította, a mi bérleti gazdálkodásnál ritkán szokott előfordulni. A közéletben kifejtett érdemei nem csak a közvéleményben, hanem felsőbb helyen is méltó elismerésre találtak. Ő felsége a király a Ferencz-József-rend lovag-keresztjével, majd meg a magyar nemesség adományozásával tüntette ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 33. sz. augusztus 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 446x680 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet